Ebook ” Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938. ” karya Soetarta Hardjawahana R.M. – 1938 – [ebook cerita wayang]


.

Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938

.

ebook cerita wayang " Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938 " karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

ebook cerita wayang ” Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938 ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

.

.

Buku ini terbit pada bulan Agustus 1938 sebagai terbitan nomor 8 di tahun ke 3 penerbitan serial buku terbit berkala ini. Data buku nya :

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 08 Taoen III, Agustus 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 211 s/d 240.

Selain serial cerita Mahabharata , di dalam buku ini penulis memberi wejangan pertama tentang :

“ Pamarsudinipun Tiyang Sepuh Dhateng Atmaja. “

Kawursita ing dalem dongeng Mahabharata boten namung saweg sapisan punika kemawon sang Maha Resi Narada angrawuhi para kadang Pandawa, prelu paring pangandikan-pangandikan tuwin piwulang-piwulang ingkang kalangkung maedahi. Nadyan silih sang Nata Prabu Puntadewa punika kacariyos satunggaling Narendra mahambeg Wiku, ing padalangan ringgit kakocapaken trus putih getihe, inggih punika saking sukcining panggalihipun sang nata ngantos kacariyosaken rahipun pethak, lila legawa ing dunya, sadaya rajabrananipun suka lila kadanakna dating tiyang sanes, malah limraha makaten jiwanipun kapareng kangge nambak umuripun liyan, dasar lembah manah alus ing budi, sukci tan kalepetan ing dosa, suprandene saben-saben sang Nata tansaha dipun rawuhi sang Maha Resi Narada sarta dipun pangandikani kathah-kathah ingkang ateges memulang dating sang Prabu murih saya tambah sukcining pambekanipun.

Dongeng cariyos kasbut nginggil yektinipun ugi mengku kajeng angsung pitedah, kadospundi pamresudinipun tiyang sepuh dating atmajanipun ingkang dahat dipun tresnani. Sanadyan atmaja punika sampun tetela ing kapinteran, kawasisan, kalantipan miwah alus tuwin luhur pambekanipun, ewadene tiyang sepuh ingkang tresna saha asih dating anak temtu boten kendhat anggenipun taksih kedah mumulang lan mituturi, mamrih kawilujenganipun atmaja wau. Siang dalu pun anak boten kendhat tansah dipun serap-serapaken dating kautaman sarta supados tebih saking watak kanisthan, ing tembe dadosa tiyang ingkang luhur budinipun, tetep ing dharma, minangka pangayomanipun bebrayan, Makaten tandukipun tiyang sepuh ingkang tuhu asih dhateng atmajanipun kanthi lampah ingkang samestinipun.

Beda sanget kaliyan lekasipun bapa ingkang sih katresnanipun dhateng anak boten mawi landesan pangawikan ing saleresipun, ngantos katresnanipun wau asipat welas tanpa alis, karana ing sakajeng-kajengipun anak naming tansah tinurut, boten nate dipun leresaken samasa wonten tindak-tandukipun ingkang boten mapan utawi ingkang cengkah kaliyan kautaman, boten pisan-pisan dipun pambengi manawi wonten niyatipun anak ingkang murang kasusilan, satemah pun anak saya dangu saya tambah andaluya wewatekanipun ingkang boten leres, wekasan ing tembenipun dados wisunanipun jagad.

dan seterusnya …

Kemudian wejangan ke 2 adalah tentang : “ Bebayanipun Kabingahan, Samasa Tiyang Boten Pratitis Panampinipun. “ . Dilanjutkan dengan wejangan ke 3 : “ Pamarsudi Dhateng Weda, Kasoesastran, Kasoegihan, Tuwin Palakrama. “ dan dua wejangan lain lagi.

 

 

Admin blog wayang pustaka sudah meng konservasi buku ini menjadi file digital format PDF untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan lama tentang wayang. Anda bisa mengunduh gratis file digital tersebut di alamat URL :
http://www.4shared.com/office/tKRWQB72ba/Mhbrt_Kawedar_No_08_Ags_1938.html

.

.

Hlm 218 MK no08 Ags 1938 cmprs

.

Hlm 219 MK no08 Ags 1938 cmprs

.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: