Ebook ” Mahabharata Kawedar no 09 September 1938. ” karya Soetarta Hardjawahana R.M. – 1938 – [ebook cerita wayang]


.

Mahabharata Kawedar no 09 September 1938

.

ebook cerita wayang " Mahabharata Kawedar no 09 September 1938 " karya Soetarta Hardjawahana R.M.

ebook cerita wayang ” Mahabharata Kawedar no 09 September 1938 ” karya Soetarta Hardjawahana R.M.

.

.

 

Buku ini merupakan terbitan serial berkala setiap bulan satu terbitan. Data buku ini :

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 09 Taoen III, September 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 241 s/d 270.

.

Di dalam buku ini diceritakan juga satu lakon wayang purwa berjudul Pejahipun Sang Kangsa. Cuplikannya sebagai berikut :

Cariyos Ringgit Purwa , Pejahipun Sang Kangsa.

Wontenipun ing dalem cariyos padalangan, sang Kangsa punika beda kaliyan ingkang kawursita ing buku Mahabharata. Ing dalem cariyos padalangan ringgit purwa ingkang kalampah ing tanah Jawi, kasebutaken manawi sang Kangsa punika putranipun Prabu Basudewa nata ing Mandura, ananging saestunipun sanes putranipun Sinuwun Mandura wau piyambak. Wondene nalaripun makaten. Sang Dewi Maerah nenggih salah satunggaling garwanipun Prabu Basudewa, sang dewi kacidra ing resmi dening sawenehing yaksaraja nama Prabu Gorawangsa. Sareng Prabu Basudewa uninga, Dewi Maerah kadhawuhan nyedani. Sasampunipun sarembag kaliyan para parampara tuwin para sepuh, kalampahan Dewi Maerah kabekta dating wana badhe dipun lunasi dening Raden Arya prabu arinipun Sri Narendra. Ananging sarawuhipun ing wana, tetela bilih sang dewi ambobot, pramila boten saestu dipun lunasi sanalika wau, ngentosi menawi jabang bayi sampun lahir. Sareng sampun dumugi lekipun, Dewi Maerah ambabar putra miyos kakung nenggih sang Kangsa punika, tembenipun Prabu Basudewa kapeksa angaken putra. Dene Dewi Maerah kasupen punapa kadospundi, lajeng boten dipun sedani.

Prabu Basudewa kaguingan putra tiga. Ingkang sepuh kakung akekasih sang Kakrasana nenggih Wasi Jaladara, asarira gagah prakosa sembada lan kaprawiran sarta kakendelanipun, tur warninipun bagus, kulitan jene semu pethak, sumbaga wirotama teguh timbul madal salwiring braja, dasar kekasihipun Jawata, sarayanipun Dewa, diwasanipun jumeneng nata ing Mandura lumungsur kaprabonipun rama, ajejuluk Prabu Baladewa, dahat kineringan sasaminipun ratu ing bumi.

Putra ingkang angka kalih ugi kakung, akekasih Raden Narayana nenggih Danardana utawi sinebut Kresna, bagus warninipun, sarira cemeng mulus trus ing balung sungsum, ambaranyak sumunar wadananipun anelahi. Satuhu Raden Narayana tiutisanipun Hyang Wisnu Batara. Hyang Wisnu kacariyos binelah panitisipun dating Kresna lan Arjuna, upami sekar lan sarinipun utawi latu lan urubipun. Sekaripun Arjuna, sarinpun Kresna. Latunipun Danardana, urubipun Danajaya. Upami satu lam rimbagan, upami suruh lumah tuwin kurebipun sinawang sanes ingkang warni, ginigit tunggil raosipun. Pranyata Raden Narayana kekasihing Jawata Minulya. Diwasanipun jumeneng nata binatara anyakrawati ing praja Dwarawati, ajejuluk Prabu Padmanaba nenggih Sri Harimurti, satuhu Hyang Kesawa sawantah.

Putra ingkang angka tiga putri akekasih Retna Dewi Wara Sumbadra nenggih Endang Bratajaya utawi Endang Panalika, ugi kasebut Rara Ireng, putri pinunjul ing jagad tanpa timbang. Satuhu Dewi Wara Sumbadra titisanipun Dewi Sri, pramila tetep dados memanikipun sagung putri ing tribawana. Diwasanipun kagarwa ing satriya Madukara Raden Janaka.

dan seterus nya …

.

Untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan wayang. Buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital ber format PDF. Anda bisa mengunduh gratis di alamat URL :
http://www.4shared.com/office/dU0Y-47lce/Mhbrt_Kawedar_No_09_Sep_1938.html

.

.

Hlm 258 MK no09 Sep 1938 cmprs

.

Hlm 259 MK no09 Sep 1938 cmprs

.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: