Archive for May, 2014

Ebook ” BRATAJUDA VI. Karna Tanding (Pedjahipun Adipati Karna) ” gubahan Katidjo Wiropramudjo UJ dan Kamadjaja – 1959 – [ebook cerita wayang]


.

Buku di bawah ini merupakan buku jilid ke enam dari buku seri Barata Yudha gubahan Katidjo Wiropramudjo dan Kamadjaja ( nama lain dari budayawan Yogyakarta Karkono Partokusumo ). Cara menceritakannya adegan per adegan seperti cara dalang menceritakan di pakeliran.

 

Data buku jilid ke enam ini :

[ Katjariosaken dening : ] Katidjo Wiropramudjo UJ lan Kamadjaja  ; “ Lampahan BRATAJUDA – VI. Karna Tanding ( Pedjahipun Adipati Karna ) “ ;  Yogyakarta  ;  penerbit Pusaka  ;  1959  ;  181 halaman  ;  foto adegan wayang di pakeliran  ;  Bahasa Jawa.

 

File digital format PDF sebagai hasil konservasi buku jilid ke enam bisa Anda unduh gratis di alamat URL :
http://www.4shared.com/office/evrcLThrba/Bratajuda_VI-_Katidjo_dan_Kama.html

.

Buku / ebook BRATAJUDA VI. Karna Tanding ( Pedjahipun Adipati Karna ) gubahan Katidjo Wiropramudjo UJ dan Kamadjaja (Karkono Partokusumo)

Buku / ebook BRATAJUDA VI. Karna Tanding ( Pedjahipun Adipati Karna ) gubahan Katidjo Wiropramudjo UJ dan Kamadjaja (Karkono Partokusumo)

.

.

 

Buku jilid ke enam ini akan dilanjutkan dengan buku jilid ke tujuh berjudul “ RUBUHAN – Pedjahipun Prabu Salja, Patih Sangkuni lan Prabu Suyudana “.  Sayang Admin belum berhasil mendapatkan buku jilid ke tujuh untuk di konservasi.

 

 

 

Admin mempunyai seri buku ini yang jilid ke dua berjudul “ BRATAJUDA II – Tawur ( Bisma Mukswa ) , informasinya dan alamat file unduhan konservasi bisa Anda lihat di :
http://wayangpustaka.wordpress.com/2010/06/22/ebook-wayang-bratajuda-ii-tawur-karya-u-j-katidjo-wiropramudjo-dan-kamadjaja-1958/

 

 

 

Sudah banyak hasil konservasi buku lawas tentang cerita Barata Yudha , Anda bisa membacanya di :
https://wayangpustaka02.wordpress.com/2014/04/27/koleksi-ebook-bharata-yuddha-versi-jawa/
dan dari sana Anda bisa memilih klik-klik yang lain untuk diantarkan ke semua koleksi hasil konservasi.

.

Buku “ MANUSIA JAWA MENCARI KEBENINGAN HATI. Menuju Tata Hidup – Tata Krama – Tata Prilaku. “ karya Iman Budhi Santosa – 2013 – [buku falsafah hidup orang Jawa]


.

Sungguh sebuah kasunyatan yang tak terbantahkan, tragis sekaligus memilukan. Bahwa ketika Indonesia (termasuk tanah Jawa) telah menangi rejaning jaman (mengalami zaman dan kehidupan yang lebih baik), banyak orang justru tengah berada dalam kebingungan dan kegelapan. Nuraninya tertutup awan hitam, sehingga matahari, bulan, maupun bintang gemintang tak mampu memberikan penerangan dan pencerahan sama sekali. Akibatnya, langkah maupun perjalanan hidupnya senantiasa mengalami sasar-susur (kesasar atau tersesat), terus-menerus menyimpang dari angger-angger (aturan-aturan) dan wewaler (melanggar larangan). Tak henti-hentinya melanggar tata susila, menerjang norma-norma kemanusiaan, melecehkan hak asasi, dan tega menumbuhkembangkan angkara murka merajalela dimana-mana.

 

Hidup dengan senantiasa mengandalkan beningnya hati, sungguh bukan mudah. Karena terbukti dimana-mana banyak terjadi benturn dan malapedtaka karena ulah manusia sendiri. Artinya, ketika jutaan orang benar-benar berusaha memayu hayuning bawana (berbuat baik dengan memelihara kelestarian dan keindahan bumi seisinya) serta mewujudkan kehidupan yang tata tentrem kerta raharja (makmur, tertata, tenteram, aman, selamat, dan sejahtera), yang lain sibuk mengembangkan diri menjadi virus-bakteri demi meraih kepentingannya sendiri, demi memuaskan nafsu angkara murka yang telah tumbuh di seluruh pori-pori.

 

Semoga tulisan-tulisan dalam buku ini bermanfaat serupa lilin kecil dalam kegelapan di malam hari ketika listrik di seluruh kota dan kampung halaman kita mati.

 

Di atas adalah kutipan dari Kata Pengantar Imam Budhi Santosa di buku “ Manusia Jawa Mencari Keheningan Hati “.

.

.

Buku MANUSIA JAWA MENCARI KEBENINGAN HATI karya Iman Budhi Santosa

Buku MANUSIA JAWA MENCARI KEBENINGAN HATI karya Iman Budhi Santosa.

.

 

Data buku :

 

Imam Budhi Santosa ; “ MANUSIA JAWA MENCARI KEHENINGAN HATI. Menuju Tata Hidup – Tata Krama – Tata Prilaku. “ ; Yogyakarta ; penerbit Diandra Pustaka Indonesia ; Desember 2013 = cetakan pertama ; viii + 182 halaman ; ISBN 879-602-1612-05-7 ; Bahasa Indonesia.

 

 

Penerbit :

Diandra Pustaka Indonesia,
Jl. Kenanga 164, Sambilegi Baru Kidul,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Tel : 0274 – 4332233 , Fax : 0274 – 485222
email : diandra.penerbit@gmail.com
website : http://www.diandrabook.com , http://www.penerbitdiandra.com

FB : penerbit diandra
Twitter : @penerbitdiandra

.

.

Daftar Isi 1 buku MANUSIA JAWA KEBENINGAN HATI karya Iman Budhi Santosa.

Daftar Isi 1 buku MANUSIA JAWA KEBENINGAN HATI karya Iman Budhi Santosa.

.

Dftr Isi 2 Mencari Kebeningan Hati- Iman BS cmprs

.

 

Ebook ” MAHABHARATA KAWEDAR No.03 Maret 1939 ” oleh RM Soetarta Hardjawahana – 1939 – [ebook cerita wayang]


.

Ebook MAHABHARATA KAWEDAR no.03 Maret 1939 oleh RM Soetarta Hardjawahana,

Ebook MAHABHARATA KAWEDAR no.03 Maret 1939 oleh RM Soetarta Hardjawahana,

.

 

Buku ini merupakan terbitan serial berkala setiap bulan satu terbitan. Data buku ini :

 

Soetarta Hardjawahana R.M. ; “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 03 Taoen IV, Maret 1939. “ ; Timoeran – Solo ; diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana ; 1938 ; halaman 61 s/d 90 ; Bahasa Jawa.

 

.

Untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan wayang. Buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital ber format PDF. Anda bisa mengunduh gratis di alamat URL :

http://www.mediafire.com/view/byroe4uv9g244sy/Mahabharata_Kawedar_No._3_Mar_1939-_Soetarta_H.pdf

 

 

Ada uraian berjudul :
Bab Kemeren oetawi raos meri.

.

.

Hlm 80 Mahabharata Kawedar no 3 Mar 1939- Soetarta H cmprs

.

Halaman 81 MAHABHARATA KAWEDAR no.03 Maret 1939. Bab kemeren oetawi raos meri.

Halaman 81 MAHABHARATA KAWEDAR no.03 Maret 1939. Bab kemeren oetawi raos meri.

.

Hlm 82 Mahabharata Kawedar no 3 Mar 1939- Soetarta H cmprs

.

Hlm 83 Mahabharata Kawedar no 3 Mar 1939- Soetarta H cmprs

.

 

Buku ” NGURI-URI PARIBASAN JAWI ” karya Iman Budhi Santosa – [falsafah hidup orang Jawa]


.

buku NGURI-URI PARIBASAN JAWI karya Iman Budhi Santosa

buku NGURI-URI PARIBASAN JAWI karya Iman Budhi Santosa

.

Atur Pambuka dening Penulis Buku.

 

Menawa disetitekake temenan, wiwit kuna makuna saben bangsa (suku bangsa) mesti duwe paribasan dhewe-dhewe. Jalaran apa sing diarani paribasan, bebasan, saloka, pepindhan, apa dene isbat, mujudake unen-unen kang gedhe pigunane tumrap katentremaning masyarakat. Dhek semana katiyasane paribasan meh madhani ayat-ayat hukum utawa undhang-undhang ing jaman modern iki. Paribasan prasasat dadi paugeraning urip, angger-angger, kaca benggala, tuntunan murih ayem tentrem lan slamet anggone padha urip bebrayan. Mula ora maido yen nganti tekan semono guna paedahe, awit unen-unen pancen dudu ukara kang remeh-temeh utawa tetembungan kang mung dadi kembang lambe. Gelem ora gelem kudu diakoni yen paribasan iku ngemot pitutur, pepeling, lan ajaran adiluhung kang tuwuh saka pathi sarining agama, kapitayan, kabudayan, budi pekerti, lan adat tata cara kang tansah diugemi dening masyarakate.

 

Dadi ora nggumunake yen saben tlatah ing Indonesia nyimpen paribasan nganti atusan utawa ewon cacahe. Contone pirang-pirang. Wong Batak duwe paribasan : “Na dongol ni andung do ahu, na siak panomuan”. Tegese : Sapa sing tansah nangisi kemiskinane, bakal nanggung kasangsaran sajege urip. Wong Sunda duwe paribasan : “Manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna”. Tegese : Manuk mabur jalaran swiwine, manungsa urip saka akal budine. Wong Bali duwe paribasan : “Yen metengin tebu, kayang I padang ko pikolihina”. Tegese : Yen ngelebi tebu, suket sakiwa tengene uga bakal antuk berkah. Paribasan Bali mau isa uga ateges : Pitutur kang sejatine mung ditujukake kanggo sing njaluk, uga bakal murakabi tumrap sapa wae sing gelem ngrungokake. Ing Makassar ana paribasan : “Kakbiliki riolong kalemmu napunna pakrisik, pakrisik tonji antu ri tauna”. Tegese : Jiwitan awakmu, yen kowe krasa lara, wong liya semono uga.

 

Ora beda karo bangsa-bangsa liyane, para leluhur ing tanah Jawa uga wis ora karuwan cacahe anggone nyiptakake paribasan. Mung wae, kegawa saka owah gingsire jaman, basa, penguripan, lan kabudayan, akeh unen-unen kasng saiki kesilep, dilalekake, lan tundhobe dadi ilang muspra, ora mantra-mantra yen dhek semana paribasan, bebasan, saloka, apadene pepindhan mau wis asung panyengkuyung tumrap karaharjaning bebrayan agung. Miturut Dalil Prawirohardjo kang nulis buku Paribasan lan kababar dening penerbit Spring Ngayogyakarta udakara taun 1950-an, ngandhakake menawa paribasan Jawa nate diklumpukake lan ditulis dening C. F. Winter Sr. kanthi irah-irahan Zamenspraken II. Buku mau diterbitake dening Johannes Muller ing Amsterdam taun 1858.

 

Sawise kamardikan (lan sajake nganti seprene) kaya-kaya buku ngenani paribasan sing ditu;is nganggo basa Jaw ora saya mundhak, nanging malah suda. Apamaneh sing gelem ngonceki sithik rong ithik piwulang pitutur kang kaiket dening endahing basal an rasa kang luwes mentes, anggitane para winasis sing wis padha kudu ring jaman kelanggengan mau. Pancen, kabudayan Jawa wis akeh owah jalaran iline kahanan. Nanging yen ditliti kanthi premati, akeh rasa piker, gregety pathet, kapitayan, solah bawa, sing isih ’ngenggoni Jawane”. Isih mrentul saka tuk sumber ajaran kejawen sing rumesep ing kapribadene dhewe-dhewe.

 

Buku kanthi irah-irahan Nguri-uri Paribasan Jawi iki sengaja ditulis kanthi pengarep-arep, muga bisa melu urun nglestarekake paribasan masu. Jalaran kudu diakoni yen sejatine akeh paribasan sing isih relevan, isih mathuk, isih murakabi yen ditrapake ing jaman saiki. Apamaneh akeh paribasan Jawa kang sejatine ngemot pitutur adiluhung kang isine padha karo paribasan liya ing Nuswantara.

 

Mula, kena diarani antarane wong Minang, Sunda, Jawa, Bali, Dayak, Bugis, Sasak, lan sateruse, sejatine nduweni pikiran lan kapitayane sing padha. Basal an carane ngiket wae sing beda, nanging pathi sarine uga dadi roh tumrap paribasan Jawa. Murih gamang dingerteni dening sanak kadang sanjabaning rangkah kang kurang damang menyang basa Jawa, werdine paribasan ing buku iki uga tinulis nganggo basa Indonesia. Ing pangangkah, kanthi cara mengkono luwih akeh kang maca saengga nggampangake trubuse unen-unen anyar kang bakal dari pager-wewaler tumrap wong Jawa modern ing wektu saiki.

 

Pungkasaning rembug, penulis ngaturake gunging panuwun marang penerbit Intan Pariwara kang wis mbabar buku iki lan nyebar menyang para maos kabeh. Kejaba saka iku, muga-muga buku ini uga bisa dadi srana tumrap para siswa SD, SMP, lan SMA, anggone nyinaoni basal an kasusastran Jawa. Dene ana tuna dungkape atur, ana kurang pepak dan trepe anggone ngonceki paribasan ing buku iki penulis nyuwun adunging pangapura.

 

 

Klaten, Juli 2010
Penulis ( Imam Budhi Santosa )

 

 

Di atas adalah Atur Pambuka ( Kata Pengantar ) dari Imam Budhi Santosa di buku “ Nguri-uri Paribasan Jawi “.

 

Data buku :

 

Imam Budhi Santosa ; “ NGURI-URI PARIBASAN JAWI. “ ; Klaten ; penerbit Intan Pariwara ; 2010 ; Bahasa Indonesia.

 

 

 

Info Penebit:

PT. Intan Pariwara,
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kotak Pos 111, Klaten 57438
Tel 0272 – 322441 , Fax : 0272 – 322607
email : intan@intanpariwwara.co.id

Layanan konsumen : 0272 – 3101515
email : cs@intanpariwara.co.id

.

.

Daftar Isi 1 buk NGURI-URI PARIBASAN JAWI karya Iman Budhi Santosa, penerbit Intan Pariwara.

Daftar Isi 1 buk NGURI-URI PARIBASAN JAWI karya Iman Budhi Santosa, penerbit Intan Pariwara.

.

Dftr Isi 2 Panguri Paribasan Jawi- Iman BS cmprs

.

Dftr Isi 3 Panguri Paribasan Jawi- Iman BS cmprs

Dftr Isi 4 Panguri Paribasan Jawi- Iman BS cmprs

.

 

 

Buku CARITA BARATAYUDA – Purwadi – [buku cerita wayang]


.

Buku CARITA BARATAYUDA oleh Purwadi terbitan CV Cendrawasih, Sukoharjo, Surakarta.

.

buku CARITA BARATAYUDA oleh Purwadi terbitan CV Cendrawasih, Sukoharjo, Surakarta.

buku CARITA BARATAYUDA oleh Purwadi terbitan CV Cendrawasih, Sukoharjo, Surakarta.

.

Sang Wara BISMA karya Darma Tjarita – 1950-an – [gambar wayang kulit purwa resolusi tinggi]


.

Gambar wayang kulit purwa resolusi tinggi SANG WARA BHISMA karya Darma Tjarita dari buku 1950-an.

Gambar wayang kulit purwa resolusi tinggi SANG WARA BISMA karya Darma Tjarita dari buku 1950-an.

.

.

Tengok kembali kumpulan gambar wayang kulit purwa resolusi tinggi :

https://wayangpustaka02.wordpress.com/2013/08/22/konservasi-gambar-wayang-kulit-purwa-dipindai-dengan-resolusi-tinggi-dari-buku-bharata-yuddha-jilid-2-oleh-ki-siswoharsojo-gambar-wayang-hq/

.

Gambar wayang kulit purwa BEGAWAN MINTARAGA karya Kasidi – 1949 [ gambar wayang resolusi tinggi ]


.

BEGAWAN MINTARAGA karya Kasidi dari buku Sejarah Wayang Purwa- Pak Hardjowirogo.

BEGAWAN MINTARAGA karya Kasidi dari buku Sejarah Wayang Purwa- Pak Hardjowirogo.

.

File resolusi tinggi ( 1,77 MB) di

http://www.mediafire.com/view/fk3yynk4cxgaw/Gambar%20wayang%20Sejarah%20Wayang%20Purwa%20-%204#rsg58dcin91roi6

.

.

Lihat gambar-gambar wayang kulit purwa resolusi tinggi lainnya :

http://wayangpustaka.wordpress.com/daftar-gambar-wayang-purwa-dengan-resolusi-tinggi/