Archive for the ‘Dipta’ Category

Buku ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa – 2013 – (bagian 4 dari 4) – [ falsafah hidup orang Jawa ]


Bagian 4 dari 4.
.
Iman Budhi Santosa  ;  “ KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan “  ;  Yogyakarta  ;  Dipta  ;  September 2013 = cetakan pertama (edisi baru)  ;  ISBN : 978-602-255-297-0  ;  240 halaman  ;  bahasa Indonesia.

.

10.  Semangat Kerja dan Perjuangan Hidup.

Aja Nggege Mangsa,
Cagak Amben Cemethi Tali,
Cegah Dhahar Lawan Guling,
Gremet-Gremet Waton Slamet Alon-Alon Waton Kelakon,
Golek Banyu Apikulan Warih Golek Geni Adedamar,
Jer Basuki Mawa Beya,
Kalah Cacak Menang Cacak,
Kudhi Pacul Singa Landhepa,
Legon Lemar Luput Ketiwar,
Nggoleki Tapake Kuntul Nglayang,
Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung,
Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi Ditohi Pati,
Sareh Pikoleh, Sapa Tekun Golek Teken Bakal Tekan,
Suku Jaja Teken Janggut,
Wani Nggetih Bakal Merkulih,


11.
   Sikap dan Perbuatan Tidak Terpuji.

Adigang Adigung Adiguna,
Aja Dadi Naga Mangsa Tanpa Cala,
Aja Kaya Kere Munggah Bale,
Aja Kaya Kidang Mlayu Ninggal Swara,
Aja Seneng Dadi Cuplak Andheng-Andheng,
Angon Ulat Ngumbar Tangan,
Arep Jamure Emoh Watange,
Byung-Byung Tawon Kambu,
Ciri Wanci Lelai Ginawa Mati,
Dadi Dalan Emoh Ngambah Dadi Godhong Emoh Nyuwek Dadi Banyu Emoh Nyawuk,
Ditumpes Sacindhil Abange,
Diwenehi Ati Ngrogoh Rempela,
Emban Cindhe Emban Siladan,
Idu Didilat Maneh,
Jago Kate Wanine Cedhak Omahe Dhewe,
Kadang Konang,
Kaduk Wani Kurang Deduga,
Kaya Wedhus Diumbar ing Pekacangan,
Kekudhung Walulang Macan,
Mbondhan Tanpa Ratu,
Meneng Widara Uleren,
Menthung Koja Kena Sembagine,
Nrenggiling Api Mati,
Nunggak Kalingan Rone,
Ora Mundur saka Pitutur Ora Mendha saka Pamrayoga,
Selak Muluk Barang kang Melok,
Setan Nunggang Gajah,
Setan Nggawa Ting,
Sima Memangsa Tata Upaya,
Sing Lanang Nguyangake sing Wadon Nempurake,
Sumengka Pengawak Braja,
Tumbak Cucukan,
Weruh Grubyug Ora Weruh Rembug,


12.   
Strategi Mengatasi Permasalahan Hidup.

Dora Sembada,
Gabah Digegem Buthuken Disebar Lemah Ngebaki Sawah,
Njajah Desa Milang Kori,
Rila Lamun Ketaman Kelangan Nora Gegetun,
Sabar Subur,
Sluman Slumun Slamet,
Sumur Lumaku Tinimba,
Yen Wani Aja Wedi-Wedi Yen Wedi Aja Kumawani,


13.    
Situasi Buruk untuk Dihindari.

Aji Godhong Jati Aking,
Ambuwang Rase Oleh Luwak,
Bandha Bisa Lunga Pangkat Bisa Oncat BojoAyu Bisa Mlayu,
Ewuh Aya ing Pambudi, Gagah Kejibah Mingkuh Ketempuh,
Gambret Singgang Mrekatak Ora Ana sing Ngeneni,
Gupak Pulut Ora Mangan Nangkane,
Jati Ketlusupan Ruyung,
Jurang Grawah Ora Mili,
Kandhang Langit Kemul Mega,
Kasep Lalu Wong Meteng Sesuwengan,
Katula-tula Katali,
Kaya Kali Ilang Kedhunge Kaya Pasar Ilang Kumandhange,
Keduwung Nguntal Wedhung,
Lawas-Lawas Kawongan Godhong,
Lut-lutan Lowe Nyamber Buntute Dhewe,
Madu Balung Tanpa Isi,
Matang Tuna Numbak Luput,
Ngenteni Timbule Watu Item Keleme Prau Gabus,
Oleh Etunge Luput Sunduke,
Sepuh Sepa Tuwa Tuwas,
Timun Wungkuk Jaga Imbuh,
Tunggak Jarak pada Mrajak Tunggak Jati pada Mati,
Ungak-Ungak Pager Arang,
Yuyu Rumpung Ambarong Ronge,

 

Buku ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa – 2013 – (bagian 3 dari 4) – [ falsafah hidup orang Jawa ]


Bagian 3 dari 4.
.
Iman Budhi Santosa  ;  “ KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan “  ;  Yogyakarta  ;  Dipta  ;  September 2013 = cetakan pertama (edisi baru)  ;  ISBN : 978-602-255-297-0  ;  240 halaman  ;  bahasa Indonesia.

.

7.       Kewaspadaan dan Instrospeksi.

Aja Nguthik Uthik Macan Turu,
Bathok Bolu Isi Madu,
Beras Wutah Arang Mulih Menyang Takere,
Embat-Embat Clarat,
Emprit Abuntut Bedhug,
Gecul Kumpul Bandhol Ngrompol,
Kapengkok Pager Suru,
Kayu Watu Bisa Krungu Suket Godhong Duwe Mata,
Kebat Kliwat Ngangsa Marakake Brahala,
Kebo Gupak Ajak-Ajak,
Kemladheyan Ngajak Sempal,
Kesandhung ing Rata Kebentus ing Tawang,
Kriwikan Dadi Grojogan,
Kuntul Diunekake Dhandhang Dhandhang Diunekake Kuntul,
Mburu Uceng Kelangan Deleg,
Melik Nggendhong Lali,
Mungsuh Mungging Cangklakan,
Pidak Sikil Jawil Mungkur,
Sabegja-begjane Wong kang Lali Luwih Begja kang Eling Lawan Waspada,
Sadawa-dawane Lurung Isih Dawa Gurung,
Sarik Dalan Nyandhung Watang,
Sedhakep Angawe-awe,
Tekek Mati ing Ulone,
Welas Temahan Lalis,
Yatna Yuwana Lena Kena,

 

8.       Membangun Moral, Alhlak, dan Kepribadian.

Aja Dumeh,
Angkara Gung ing Angga Anggung Gumulung,
Bener Luput Ala Becik Begja Cilaka Hamung saking Badan Priyangga,
Berbudi Bawa Leksana,
Durung Menang Yen Durung Wani Kalah Durung Unggul Yen Durung Wani Asor, Durung Gedhe Yen Durung Wani Cilik,
Narima ing Pandum,
Ora Keras Yen Keris Ora keris Yen Keras,
Rumangsa Melu Handarbeni Wajib Hangrukebi Mulat Sarira Hangrasa Wani,
Sugih Tanpa Bandha Digdaya Tanpa Aji Nglurug Tanpa Bala Menang Tanpa Ngasorake,
Trima mawi Pasrah Suwung Pamrih Tebih Ajrih Langgeng Tan Ana Susah Tan Ana Seneng Anteng Mantheng Sugeng Jeneng,

 

9.       Rezeki dan Mengatur Ekonomi.

Aja Njagakake Endhoge Blorok,
Aja Turu Awan Mundhak Dadi Kancane Setan,
Aja Ngothongake Genthong Kendhi,
Ana Barang Ana Rega Wong Urip Kudu Wani Rekasa,
Ana Dhaulate Ora Ana Begjane,
Ana Dina Ana Upa Ora Obah Ora Mamah,
Ana Sethithik Dipangan Sethithik,
Gemi Nastiti Ngati-ati,
Kegedhen Empyak Kurang Cagak,
Opor Bebek Mentas saka Awake Dhewek,
Sapa Ubet Bakal Ngliwet,
Thenguk-thenguk Nemu Kethuk,
Tuking Boga saka Nyambut Karya,
Tuna Satak Bathi Sanak,
Utha-uthu Golek Selaning Garu,

.

Buku ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa – 2013 – (bagian 2 dari 4) – [ falsafah hidup orang Jawa ]


Bagian 2 dari 4.
.
Iman Budhi Santosa  ;  “ KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan “  ;  Yogyakarta  ;  Dipta  ;  September 2013 = cetakan pertama (edisi baru)  ;  ISBN : 978-602-255-297-0  ;  240 halaman  ;  bahasa Indonesia.

.

4.       Hukum, Keadilan, dan Kebenaran.

Bener Ketenger Becik Ketitik Ala Ketara,
Bolu Rambatan Lemah,
Denta Denti Kusuma Warsa Sarira Cakra,
Ngundhuh Wohing Pekerti,
Salah Mesthi Owah Bener Terus Nggejejer,
Sapa Teman Bakal Tinemu Sapa Salah Bakal Seleh,
Sing Goroh Growah,
Sura Sudira Jayaningrat Lebur dening Pangastuti,
Tebu Tuwuh Socane,
Wani Ngalah Luhur Wekasane,


5.      
Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan.

Blilu Tau Pinter Durung Nglakoni,
Darbe Kawruh Orang Ditangkarake Bareng Mati Tanpa Tilas,
Durniti Wiku Manik Retna Adi,
Durung Punjul Keselak Jujul Durung Pecus Keselak Besus,
Kebo Bule Mati Setra,
Kocak Tandha Lokak,
Murid Gurune Pribadi Guru Muride Pribadi Pamulangane Sengsarane Sesami Ganjarane Ayu lan Arume Sesami,
Ngelmu iku Kalakone Kanthi Laku,
Sinau Maca mawi Kaca Sinau Maos mawi Raos,
Wastra Lungsed ing Sampiran,
Yoga Angangga Yogi,


6.      
Kepercayaan dan Religiositas.

Agama Ageming Aji,
Eling Sangkan Paraning Dumadi,
Gusti Allah Ora Sare,
Kaineban Lawang Tobat,
Kridhaning Ati Ora bisa Mbedhah Kuthaning Pesthi,
Manungsa Winenang Ngudi Purba Wasesa ing Astane Gusti,
Ora Ana Kasekten kang Madhani Pepesthen Awit Pepesthen Ora Ana kang Bisa Murungake,
Siji Pesthi Loro Jodho Telu Wahyu Papat Kodrat Lima Bandha,

.

Buku ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa – 2013 – (bagian 1 dari 4) – [ falsafah hidup orang Jawa ]


.

Iman Budi Santosa  ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan “  ;  Yogyakarta  ;  penerbit Dipta  ;  September 2013 = cetakan pertama (edisi baru)  ;  ISBN : 978-602-255-297-0  ;  240 halaman  ;  bahasa Indonesia.

Alamat Penerbit :

DIPTA,
Sampangan Gg. Perkutut no.325-B,
Jl. Wonosari, Baturetno,
Banguntapan, Yogyakarta.

Tel : (0274) 4353776, 7418727
Fax : (02740 4353776

Email : redaksi_divapress@yahoo.com
Blog : www.blogdivapress.com
Website : www.divapress-online.com

.

" KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA - Kearifan dan Kebajikan " karya Iman Budhi Santosa

” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa

.

.

" KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA - Kearifan dan Kebajikan " karya Iman Budhi Santosa

” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa

.
.

Iman Budhi Santosa menyatakan bahwa apabila disimak, kekuatan nilai pesan yang terkandung dalam peribahasa tradisional masih banyak yang relevan sebagai landasan sikap dan perilaku, serta pembentukan budi pekerti di era modern dan global. Semua itu dalam rangka mencegah terjadinya “erosi kepribadian bangsa”.

Pendekatan penyajian Iman Budhi Santosa menarik karena, pertama, sekaligus mengelompokkan peribahasa tadi dalam kelompok-kelompok sikap atau perilaku manusia sehari-hari. Kedua, uraiannya diawali dengan menerjemahkan kata,  atau rangkaian kata, ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian memudahkan pembaca memahami kata maupun konteks dari peribahasa, serta memahami harapan dari peribahasa terkait dengan sikap atau perilaku di kehidupan manusia.

Informasi isi buku ini disajikan dalam empat bagian berturutan.
.
.
1.       Etika dan Tata Krama Pergaulan.

Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomonga Nganggo Waton.
aja ngomong waton (jangan asal berbicara), nanging ngomonga nganggo waton (tetapi, bicaralah dengan menggunakan patokan atau alasan yang jelas).

Aja Rumangsa Bisa, Nanging Bisa Rumangsa.
Ajining Dhiri Dumunung ing Lathi, Ajining Raga saka Busana.

Giri Lusi, Janma Tan Kena Ingina.
giri (gunung), lusi (cacing Tanah), janma (manusia), tan kena ingina (tidak boleh dihina)
Jangan gampang menghina orang yang tampak miskin / sederhana. Mungkin saja justru orang tersebut memiliki kemampuan setinggi gunung.

Manjing Ajur Ajer.
Ngono Ya Ngono, Ning Aja Ngono.
Tepa Slira.
Witing Tresna Jalaran saka Kulina.
Wong Jawa Nggone Semu, Sinamun ing Samudana, Sesadone Ingadu Manis.
.
.

2.       Hubungan Orang Tua dan Anak.

Anak Polah Bapa Kapradhah, Bapa Kesulah Anak Kapolah.
Cilik Diitik-itik, Bareng Gedhe Dipasang Benik.

Dikempit Kaya Wade, Dijuju Kaya Manuk.
dikempit kaya wade (dikempit seperti kain dagangan), dijuju kaya manuk (disuapi seperti [anak] burung.

Kacang Mangsa Ninggala Lanjaran.

Kencana Katon Wingka.
kencana (emas berlian), katon (tampak), wingka (pecahan gerabah).

Kebo Kabotan Sungu.
Kebo Nusu Gudel.

Lambe Satumang Kari Samerang.
lambe satumang (bibir setebal bibir tungku), kari semerang (tinggal se[tebal] batang padi)

Mikul Dhuwur Mendhem Jero.
Nandur Pari Jero.
.
.

3.       Hubungan Sosial, Kekerabatan, dan Gotong Royong.

Curiga Manjing Warangka, Warangka Manjing Curiga.
Dagang Tuna Andum Bathi.
Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata.
Dudu Sanak Dudu Kadang, Yen Mati Melu Kelangan.
Ing Ngarsa Sung Tuladha, ing Madya Mangun Karsa, Tut Wari Handayani.
Kaya Suruh, Lumah Kurebe Beda, Yen Gineget Padha Rasane.
Napihi Wong Kewudan.

Renggang Gula Kumepyur Pulut.
renggang (jarak yang renggang), gula (gula), kumepyur (mengkristal kecil-kecil atau lembut), pulut (getah yang lengket).
Erat sekali ; tidak terpisahkan.

Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah.
Sapa Luwih Ora Kena Muni Luweh.
Sepi ing Pamrih, Rame ing Gawe.
Susah Padha Susah, Seneng Padha Seneng, Eling Padha Eling, Pring Padha Pring.

Tega Larane Ora Tega Patine.
tega larane (tega sakitnya), ora tega patine (tidak tega atas kematiannya).
Gambaran eratnya ikatan persaudaraan di Jawa. Misal, meskipun antar saudara sering bertengkar namun kalau terjadi penderitaan mereka tetap akan saling menolong.

Tepung Ropoh Sambung Kalen.

.