Archive for the ‘Sadoe Boedi’ Category

Ebook ” KIDUNGAN INGKANG DJANGKEP ” – R. Tanoyo – 1975. – [buku kidung Jawa]


.

Buku KIDUNGAN INGKANG DJANGKEP - R. Tanoyo

Buku KIDUNGAN INGKANG DJANGKEP – R. Tanoyo

.

Data buku :

R. Tanoyo  ;  “ KIDUNGAN DJANGKEP “  ;  Solo  ;  penerbit Sadu Budi  ;  1975  ;  23 halaman  ;  bahasa Jawa. [ kumpulan kidung karya Kangjeng Susuhunan Kalijaga, Sech Tapelwaja, Pangeran Natapraja, Kyai Rangga Sutrasna, Raden Ngabehi Ranggawarsita ]

.

File konservasi ; untuk keperluan study wayang / budaya Jawa ; dalam bentuk file digital format PDF ; dapat Anda unduh gratis di :
http://www.4shared.com/office/SmRrhfqH/Kidungan_Djangkep-_R_Tanoyo.html

.

Buku ini berisi kidung-kidung :

Kidung Sarira Ayu,
Kidung Artati,
Kidung Jati Mulya,
Kidung Mar Marti,

Kidung Dhanghyangan Para Ratuning Dhedhemit ing Nusa Jawi,
Kidung Para Ratuning Jin,
Kidung Dhanghyang Praja Surakarta,
Kidung Para Dhedhemit Alit-alit ing Surakarta,

Kidung Sontreng,
Kidug Panglela-lela Lare Nangis,

Sesinggah,
Nyinggahaken Durga Kala Sabangsanipun,

Kidung Pangarih-arih Lare Rewel,
Kidung Sifat Iman,
Kidung Waringin Sungsang,
Kidung Bale Anyar.

Cvr dlm Kidungan Djangkep cmprs.

Halaman 13 buku KIDUNGAN JANGKEP disusun oleh R. Tanoyo.

Halaman 13 buku KIDUNGAN JANGKEP disusun oleh R. Tanoyo.

.

Ebook “Serat Majangkara” tulisan R Ng Ranggawarsita, 1939.


Ebook wayang, ebook cerita wayang, buku cerita wayang, resi anoman, sang maharsi mayangkara, ranggawarsita, sadoe boedi solo.

 

 

 

Data buku :

 

( Babon temboeng pangiketipoen Sang misoewoer ing djagad : ) Raden Ngabehi Ranggawarsita,  Poedjangga Dalem ing karaton Soerakarta Adiningrat ;  ”SERAT MAJANGKARA”. Narijosaken lelampahanipoen Sang Maharsi Majangkara inggih resi Anoman wiwit angraga soekma doemoegi ing moeksanipun.  ;  Solo  ;  ( Kawedalaken sarta kasade dening : Boekhandel “Sadoe Boedi”  ;  cetakan kedua  ;  1939  ;  40 halaman, gambar wayang, aksara Latin, bahasa Jawa.

 

 

Ebook nya bisa Anda unduh gratis di alamat :
http://www.4shared.com/office/KaJKUDVl/Serat_Majangkara-_Ranggawarsit.html