Archive for the ‘Jumeiri Siti Rumidjah’ Category

Buku ” Serat Sana Sunu R Ng Yasadipura II ” – Jumeiri Siti Rumidjah – [buku falsafah hidup orang Jawa]


.

Buku SERAT SANA SUNU - Jumeiri

Buku SERAT SANA SUNU R NG YASADIPURA II – alih bahasa oleh Jumeiri Siti Rumidjah.

.

Sampul belakang buku SERAT SANASUNU - Jumeiri

Sampul belakang buku SERAT SANASUNU R NG YASADIPURA II – alih bahasa oleh Jumeiri Siti Rumidjah.

.