Archive for the ‘Marwanto’ Category

Buku “ Serat Pakeliran Jangkep Lampahan KIKIS TUNGGARANA. “ oleh B Subono dkk – 1996 – [ buku pedalangan jangkep ]


.

Serat Pakeliran Jangkep Lampahan KIKIS TUNGGARANA oleh B. Subono

Serat Pakeliran Jangkep Lampahan KIKIS TUNGGARANA oleh B. Subono

.

Data buku :

B. Subono dkk  ;  “ Serat Pakeliran Jangkep Lampahan KIKIS TUNGGARANA. “  ;  Sukoharjo, Surakarta  ;  CV Cendrawasih  ;  1996 = cetakan pertama  ;  120 halaman  ;  gambar wayang  ;  Bahasa Jawa pedalangan.

Buku pedalangan jangkep. Tuntunan melaksanakan pakeliran wayang purwa Jawa semalam suntuk dengan lakon Kikis Tunggarana. Berisi tuntunan cara menggerakkan dan menempatkan boneka wayang di pakeliran, disertai lengkap dengan suluk, ada-ada ( lengkap dengan titi laras nadanya ), narasi ( janturan dll ), dialog antar tokoh.

.

Admin kutipkan janturan di “ jejeran “ / adegan pertama yaitu Negeri Dwarawati.

Swuh rep data pitana, hanenggih nagari pundi ta kang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji, hadi linuwih, dasa sapuluh, purwa wiwitan. Sanadyan kathah titahing dewa ingkang kasongan akasa kasangga pratiwi kaapit samodra, kathah ingkang sami anggana raras, nanging datan kadi nagari Dwarawati, Dwaraka ya Maherakaya.

Sinebut Dwarawati satuhu dadi palawanganing jagad. Dwaraka papan pambuka wenganing rahsa. Maheralaya, Mahera sorot, laya pati, ingkono dununging pepadhang urip sepisan nganti tumekaning jaman delahan.

Mula kinarya bebukaning carita, ngupaya negari satus tan antuk kalih sanadyan sewu tan jangkep sadasa. Pranyata Dwaraka negari kang panjang, punjung, pasir, wukir, loh, jinawi, gemah, ripah, karta, tata lan raharja.

Panjang : dawa pocapane, punjung : luhur kawibawane, pasir : samodra, wukir : gunung. Tuhu nagara kang ngungkurke pareden, nengenaken pasabinan, ngerengaken benawi miwah ngayunaken bandaran agung.

Loh : subur kang tinadur, jinawi : murah kang tinuku, gemah : para dagang myang lelayaran lumintir tan ana kendhate, labet kalis sambekalaning marga. Ripah : janma ingkang sami dedunung salebeting nagari katingal jejel apipit, tepung cukit aben tritis, mila papan wiyar katingal ripak saking raharjaning nagari. Karta : para kawula datan kekirangan sandhang boga, tata : racak sami tentrem atine, mungkul pangolahing tetanen, kebo sapi pitik iwen datan ana cinancangan, rahina aglar ing pangonan, yen bengi mulih marang kandhange sowing-sowang. Pratandha tebih ing durjana juti. Tan ana cecengilan wada-winadan, anane muhung samat-sinamatan daya-dinayan. Raharja : tebih parang muka, miwah para mantri bupati pan samya bijaksana, limpat ing kawruh putus wajib pangolahing praja tansah hambudi-daya mrih wewahing kaluhuraning nata.

Dhasar nagari Dwarawati: padhang jagade, jero tancepe, dhuwur kukuse, adoh kuncarane, dhasar amba jajahane. Boten ngemungaken kanan kering, ngantos dumugi jawining rangkah kathah para raja narpati ingkang sami hanungkul datan karana ginebaging prang, labet kayungyun pepoyaning kautaman sarta kasongan pambeganing nata, bebasan kang tebih manglung, celak mantiyung, ing rikala mangsa asok glondhong pangareng-areng, peni-peni raja peni, guru bakal guru dadi.

Wenang den ucapna jejuluking sang nata : Prabu Sri Bathara Kresna, Padmanaba, Cakrapanu, Kesawa, Danardana, Janardana, Nayarana, Wasudewa, Harimurti, Wisnumurti. Hamila ajejuluk Sri Bathara Kresna, labet cemeng sarirane trus mbalung sungsum ludirane.

lan sakteruse …..

.