Archive for the ‘Partasuwanda RU’ Category

Profil Penulis (dan dalang wayang golek Sunda) : R U Partasuwanda.


.

Admin pernah menerima kiriman dari Bp Sam Askari Soemadipradja, Bandung lima jilid buku terbitan lawas berisi ringkasan lakon wayang golek Sunda berjudul ” Pawajangan Windu Krama ” ditulis oleh R U Partasuwanda.

Buku-buku tersebut telah dikonservasi dan Anda dapat memperoleh informasinya ( serta mengunduh gratis ebook nya ) di postingan ini :
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 1 ”
berisi ringkasan adegan=adegan lakon-lakon :

 Alap-alap Erawati  ( Aladara Rarabi )
Aradea Maling ( Krama Dewi Sutrikanti )
Sujudana Krama
Alap-alap Dursilawati ( Tumenggung Djajadrata Krama )
Dewi Rukmini krama ka R. Narajana
Dewi Setiaboma krama ka R. Narajana
Prabu Gorawangsa Maling
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 2 ”
berisi ringkasan adegan-adegan lakon-lakon :

Kangsa Adu Djago
Rebutan Tjupu Lengatal
Obong Bale Si Gala Gala
Babad Alas Amer ( Babad Alas Mertani )
Arya Gandamanah ( Puntadewa Krama )
Parta Krama ( Ardjuna nikah ka Sumadra )
Djungkung Maradea ( Srikandi Krama )
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 3 ”
berisi ringkasan adegan-adegan lakon-lakon :

Lalampahan Dangian Wiswakrama ( Dewi Retna Manuara krama ka Ardjuna )
Saembara Dewi Gandawati ( Ardjuna Krama )
Mintaraga
Winduwulan ( Ardjuna Krama )
Nakula Rarabi
Sadewa Rarabi
Bangbang Kombajana ( Rarabi )
Lalampahan Djaka Gentiri ( Semar Rarabi )
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 4 ”
berisi ringkasan adegan-adegan lakon-lakon :

Lahirna Lasmana Mandrakomara
Pantjawala Lahir
Bimanju Lahir
Djakatawan Lahir
Anantaredja Lahir
Tjaringin Bodas
Djabang Tutuka Gatotkatja Lahir
Bradjamusti
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 5 ”
berisi adegan-adegan lakon-lakon :

Bimanju nikah ka Dew Sitisondari
Bimanju nikah ka Dew Utari
Pergiwa – Pergiwati
Pantjawala Rarabi
Djaja Sumpena (Gatotkatja Rarabi)
Tjepot Rarabi (Lalakon Tambilung)
Sangga-Langit  Sangga-Bumi
R. Gandawerdaja
.

.

Siapakah R U Partasuwanda ?

Dari buku ” Tetekon Padalangan Sunda ” diperoleh informasi bahwa bapak R U Partasuwanda adalah seorang dalang wayang golek Sunda, dan beliau juga menulis buku ringkasan lakon wayang golek Sunda. Cuplikan halaman buku yang berisi informasi tersebut :

.

Data dalang wayang golek RU Partasuwanda.

Data dalang wayang golek RU Partasuwanda.

.

Profil 2A R U Partasuwanda cmprs

.

Profil 2B R U Partasuwanda cmprs

.

Foto di bawah ini didapat dari sumber lain :

.

Profil 2C R U Partasuwanda cmprs

.

Foto di bawah ini didapat dari sumber lain :

.

Foto RU Partasuwanda dipindai dari bukunya PAWAJANGAN WINDU KRAMA.

Foto RU Partasuwanda dipindai dari bukunya PAWAJANGAN WINDU KRAMA.

.

Ebook “Pawajangan Windu Krama ka 5” karya RU Partasuwanda.


Ebook wayang golek Sunda, Windu Krama, RU Partasuwanda, Bimanyu, Dew Sitisondari, Dew Utari, Pergiwa, Pergiwati, Pancawala, Jaya Sumpena, Gatotkaca, Cepot, Tambilung, Sangga Langit, Sangga Bumi, Gandawerdaya.

.

Data buku :

R.U. Partasuwanda ; “ Pawajangan Windu Krama Ka 5“ . Pedaran : 8 Lakon Rarabi. Galur ; diterbitkan sendiri oleh R.U. Partasuwanda ; Bandung ; tanpa ciri tahun [ perkiraan awal tahun 1960 an ] ; 36 halaman [ tertulis halaman 145 s/d 180 ] ; bahasa Sunda ; gambar adegan wayang golek.

.

Berisi lakon :

Bimanju nikah ka Dew Sitisondari.
Bimanju nikah ka Dew Utari.
Pergiwa – Pergiwati.
Pantjawala Rarabi.
Djaja Sumpena (Gatotkatja Rarabi).
Tjepot Rarabi (Lalakon Tambilung).
Sangga-Langit  Sangga-Bumi.
R. Gandawerdaja.

.

Sumber buku : Akang Sam Soemadipradja, Bandung. Kami ucapkan banyak terima kasih atas peran sertanya mengkonservasi kepustakaan wayang lama.

.

Ebook buku ini bisa diunduh gratis di alamat URL :

http://www.4shared.com/document/uawimk0y/Windu_Krama_5_RU_Partasuwanda.html

.

.

Jilid lain dari buku Windu Krama ini :

.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 1 ”

Pawajangan Windu Krama ka 2
https://wayangpustaka02.wordpress.com/2011/06/03/ebbok-pawajangan-windu-krama-ka-ii-karya-r-u-partasuwanda/

Pawajangan Windu Krama ka 3
https://wayangpustaka02.wordpress.com/2011/06/11/114/

Pawajangan Windu Krama ka 4
https://wayangpustaka02.wordpress.com/2011/07/18/293/

.

.

Ebook “Pawajangan Windu Krama ka 4” karya RU Partasuwanda.


Ebook wayang golek Sunda, Windu Krama, RU Partasuwanda, Lasmana Mandrakomara, Pancawala, Bimanyu, Jakatawan, Anantareja, Jabang Tutuka, Gatotkaca, Brajamusti, Caringin Bodas. 

 

Data buku :

R.U. Partasuwanda ; “ Pawajangan Windu Krama Ka 4“ . Pedaran : 8 Lakon Rarabi. Galur ; diterbitkan sendiri oleh R.U. Partasuwanda ; Bandung ; tanpa ciri tahun [ perkiraan awal tahun 1960 an ] ; 36 halaman [ tertulis halaman 109 s/d 144 ] ; bahasa Sunda ; gambar adegan wayang golek.

Berisi lakon :

Lahirna Lasmana Mandrakomara.
Pantjawala Lahir.
Bimanju Lahir.
Djakatawan Lahir.
Anantaredja Lahir.
Tjaringin Bodas.
Djabang Tutuka Gatotkatja Lahir.
Bradjamusti.

Sumber buku : Akang Sam Soemadipradja, Bandung. Kami ucapkan banyak terima kasih atas peran sertanya mengkonservasi kepustakaan wayang lama.

Ebook buku ini bisa diunduh gratis di alamat URL :

http://www.4shared.com/document/udyLhzRh/Windu_Krama_4_RU_Partasuwanda.html

—–

Info mengenai jilid lainnya yang juga bias diunduh gratis :
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 1 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 2 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 3 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 5 ”

.

‘Ebook’ ” Pawajangan Windu Krama ka 3 ” karya RU Partasuwanda.


Pawajangan Windu Krama ka 3 

Ebook wayang golek Sunda, Windu Krama, RU Partasuwanda, Wiswakrama, Dewi Retna Manuara, Dewi Gandawati, Arjuna, Mintaraga, Winduwulan, Nakula, Sadewa, Bangbang Kombayana, Jaka Gentiri, Semar 

Data buku : 

R.U. Partasuwanda ; “ Pawajangan Windu Krama Ka 3“. Pedaran : 8 Lakon Rarabi. Galur ; diterbitkan sendiri oleh R.U. Partasuwanda ; Bandung ; tanpa ciri tahun [ perkiraan awal tahun 1960 an ] ; 36 halaman [ tertulis halaman 73 s/d 108 ] ; bahasa Sunda ; gambar wayang golek. 

Berisi lakon : 

Lalampahan Dangian Wiswakrama ( Dewi Retna Manuara krama ka Ardjuna )
Saembara Dewi Gandawati ( Ardjuna Krama )
Mintaraga
Winduwulan ( Ardjuna Krama )
Nakula Rarabi
Sadewa Rarabi
Bangbang Kombajana ( Rarabi )
Lalampahan Djaka Gentiri ( Semar Rarabi )

 

Cuplikan Mintaraga
ti buku ‘ Pewayangan Windu Krama ka 3 ‘

[ ejaan aksara diubah menjadi ejaan jaman sekarang ]

Kocap Yang Pramesti Dewa Guru dideuheusan ku Resi Kaneka putra. Hyang Narada nyarioskeun para Dewa balad Dorandaka teu aya anu mempan ngalawan Prabu Nirwatakawaca. 

Saur Sang Hyang Jagatnata : “ Sayaktosna anu maehan Prabu Nirwatakaca ieu, anging hiji manusa anu teguh kayakinan sarta anu gentur tapana.

Dupi anu sarupi eta, nyaeta Pandita Werdiningsih, anu keur Ngamintaraga di Guha Witaraga, tutugan Gunung Tengguru liliwatan para Dewa, nyaeta di Gunung Indrakila.

Ari carana nitah, kudu digoda heula ku para Widadari, ukur kakuatanana. Lamun kagoda, eta lain lanang sajati. Ayeuna kakang Panji, geura angkat ka Suralaya tepangan Hyang Indra, utus ngagoda Mintaraga, sarta kudu nyandak Widadari anu tujuh. “

Narada : “ Mangga adi Guru “.  Sang Hyang Narada teras mios. Sakondurna Hyang Narada, Sang Hyang Jagatnata teras ngalih warni jadi Jurupemantang ( Paningaran, wayangna Satria ), sarta teras mudun ka lamping Gunung Tengguru.

Sumber buku : Akang Sam Soemadipradja, Bandung.

Ebook buku ini bisa diunduh gratis di alamat URL :
http://www.4shared.com/document/ItUcoqI6/Windu_Krama_3_Partasuwanda.html

—–

Info mengenai jilid lainnya yang juga bias diunduh gratis :
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 1 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 2 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 4 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 5 ”

Ebook ” Pawajangan Windu Krama ka 2 ” karya R.U. Partasuwanda.


Ebook wayang, R.U. Partasuwanda, Kangsa, Lengatala, Bale Si Gala Gala, Alas Amer, Arya Gandamanah, Puntadewa, Parta, Ardjuna, Sumadra, Djungkung Maradea, Srikandi.

Data buku :

R.U. Partasuwanda ; “ Pawajangan Windu Krama Ka 2 “ ; diterbitkan sendiri oleh R.U. Partasuwanda ; Bandung ; tanpa ciri tahun [ perkiraan awal tahun 1960 an ] ; 36 halaman [ tertulis halaman 37 s/d 72 ] ; bahasa Sunda ; gambar wayang golek.

Berisi lakon :

Kangsa Adu Djago
Rebutan Tjupu Lengatala
Obong Bale Si Gala Gala
Babad Alas Amer ( Babad Alas Mertani )
Arya Gandamanah ( Puntadewa Krama )
Parta Krama ( Ardjuna nikah ka Sumadra )
Djungkung Maradea ( Srikandi Krama )

Ebook buku ini bisa diunduh gratis di alamat URL :

http://www.4shared.com/document/uqhWQRTX/Windu_Krama_2_Partasuwanda.html

Diucapkan terima kasih kepada Akang Sam Soemadipradja, Bandung yang telah menyumbang buku asli ‘ Pawajangan Windu Krama jilid 1 s/d 5 ‘.

.

———-

Info mengenai jilid-jilid lainnya yang juga bias diunduh gratis :
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 1 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 3 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 4 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 5 ”

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 1 ” karya R.U. Partasuwanda


Ebook wayang, R.U. Partasuwanda, Erawati, Aladara, Aradea, Dewi Sutrikanti, Suyudana, Dursilawati, Jajadrata, Dewi Rukmini, R. Nayarana, Dewi Setiaboma, Prabu Gorawangsa

Data buku :

R.U. Partasuwanda ; “ Pawajangan Windu Krama Ka I “ ; diterbitkan sendiri oleh R.U. Partasuwanda ; Bandung ; tanpa citi tahun [ perkiraan awal tahun 1960 an ] ; 36 halaman ; bahasa Sunda ; gambar wayang golek.

Tertera di sampul dalam : “ Pawajangan Windu Krama “ Pedaran 8 Lalakon Rarabi Bagian I. Pikeun garapeun Padalangan di Pasundan. Disusun sarta dikaluarkeun ku R.U. Partasuwanda, Tegalega-selatan 125/95, Bandung.  Beunang metik tina Babon Pustaka Radja Purwa, Purwa Tjarita, Purwa Kanda, oge Kanda Tjirebon.

Eusina :

Alap-alap Erawati  ( Aladara Rarabi )
Aradea Maling ( Krama Dewi Sutrikanti )
Sujudana Krama
Alap-alap Dursilawati ( Tumenggung Djajadrata Krama )
Dewi Rukmini krama ka R. Narajana
Dewi Setiaboma krama ka R. Narajana
Prabu Gorawangsa Maling

Aos Windu Krama ka II
Pantjakaki Wajang anu teu kinten perjogina kagungan.

‘Ebook’ buku ini bisa diunduh gratis di alamat URL :

http://www.4shared.com/document/6ZiFD_EU/Windu_Krama_1_Partasuwanda.html

Foto bpk R.U. Partasuwanda :

Sumber buku : Akang Sam Soemadipradja, Bandung.

( pengasuh Wayangpustaka menerima sumbangan lima jilid buku ‘ Pewayangan Windu Krama jilid 1 ~ 5 ‘ yang sudah tidak terbit lagi. Buku berbahasa Sunda ini berisi kumpulan lakon-lakon wayang golek. Wayangpustaka secara bertahap akan menampilkan catatan anotasi buku ini di blog Wayangpustaka dan peminat bisa mengunduh gratis file image digital nya di server file sharing. Memungkinkan siapapun bisa membaca kembali buku wayang lama ).

Akang Sam Soemadipradja seorang penggila wayang golek Sunda dan wayang Nusantara, juga penggila membaca buku apa saja. Sudah banyak ‘menebarkan’ foto copy ( bahkan bahan asli nya ) kepustakaan wayang lama kepada penggila wayang lainnya, berbagi agar penggila lain bisa membaca kepustakaan wayang lama. Beliau juga banyak menyumbang kepustakaan ( atau foto copy nya ) ke pengasuh blog Wayangpustaka ( http://wayangpustaka.wordpress.com ) ( untuk dipindai ) sebagai dukungannya ke kegiatan gotong royong komunitas wayang menyusun isi Wayang Digitalized Open Library dengan koordinasi blog wayangpustaka.

Adakah akang Sam Soemadipradja lain nya ?

Wayang Nusantara dan Wayangpustaka mengundang pribadi atau lembaga / institusi lain yang mempunyai koleksi kepustakaan wayang lama untuk berperan serta gotong royong menyumbangkan foto copy kepustakaannya atau pindaiannya ke blog Wayangpustaka.

Hatur nuhun akang Sam Soemadipradja.

Salam, Budi Adi Soewirjo, Jakarta

—-

Info mengenai jilid lainny yang juga bias diunduh ebook nya :
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 2 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 3 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 4 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 5 ”