Archive for the ‘Ranggawarsita R. Ng.’ Category

Ebook “Serat Majangkara” tulisan R Ng Ranggawarsita, 1939.


Ebook wayang, ebook cerita wayang, buku cerita wayang, resi anoman, sang maharsi mayangkara, ranggawarsita, sadoe boedi solo.

 

 

 

Data buku :

 

( Babon temboeng pangiketipoen Sang misoewoer ing djagad : ) Raden Ngabehi Ranggawarsita,  Poedjangga Dalem ing karaton Soerakarta Adiningrat ;  ”SERAT MAJANGKARA”. Narijosaken lelampahanipoen Sang Maharsi Majangkara inggih resi Anoman wiwit angraga soekma doemoegi ing moeksanipun.  ;  Solo  ;  ( Kawedalaken sarta kasade dening : Boekhandel “Sadoe Boedi”  ;  cetakan kedua  ;  1939  ;  40 halaman, gambar wayang, aksara Latin, bahasa Jawa.

 

 

Ebook nya bisa Anda unduh gratis di alamat :
http://www.4shared.com/office/KaJKUDVl/Serat_Majangkara-_Ranggawarsit.html