Archive for the ‘Salmun M A’ Category

Siapakah Penulis MA Salmun ?


MA Salmun menghasilkan karya kepustakaan ” PADALANGAN jilid 1 ” dan jilid 2.

Siapakah beliau ?

Sampai saat ini Admin belum memperoleh informasi tentang siapakah beliau.
Adakah pembaca yang mempunyainya ?

.

.

[ pemutakhiran 21 Maret 2014, menambah data MA Salmun yang diperoleh dari Wikipedia ; indosastra.com ; dan data kepustakaan wayang karya MA Salmun ] :

.

A.
Diperoleh data dari Wikipedia
http://su.wikipedia.org/wiki/Mas_Ac%C3%A9_Salmun_Raksadikaria

.

Mas Acé Salmun Raksadikaria

Mas Acé Salmun Raksadikaria atawa nu kawentar M. A. Salmun (23 April 1903 – 10 Pébruari 1972) téh bujangga, ahli basa jeung sastra Sunda jeung Indonésia. Kaweruhna dina widang sastra sarua jerona jeung katiginanana dina nyiptakeun karya-karya sastra (utamana dina basa Sunda). Lian ti karya sastra tradisional modél wawacan, gending karesmén, Salmun ogé getol ngarang novél, roman, jeung carpon.

Salmun dibabarkeun di Rangkasbitung ti kulawarga asistén wadana Mas Abusa’id Raksadikaria anu keur ngorana kungsi jadi ‘kamidi’ (pangarang gending karesmén jeung pinter nari). Indungna, Nyi Mas Samayi, turunan ménak Lebak, najan teu kungsi sakola, cenah parigel maca Latén, Jawa, Sunda, jeung Arab, sarta pinter basa Sunda, Jawa, Kawi, Malayu, sarta saeutik Walanda jeung basa Cina. Ku kapinteranana, dina hal basa, indung Salmun loba kanyahona dina widang pustaka bihari, sahingga sok jadi pananyaan sarjana Walanda.

Riwayat karir

Saréngsé sakola di HIS, MA Salmun ngamimitian gawé di Kantor Pos dan Telepon-Telegrap (PTT) Rangkasbitung, laju dipindahkeun ka Tangjung Karang. Di dinya pisan anjeunna mimiti ngarang daria, sarta ngirimkeun tulisan-tulisanana ka Balé Pustaka. Ti Tanjung Karang, anjeunna dialihkeun deui ka Cianjur.

Taun 1938, Salmun diasupkeun ka Sidang Pangarang Sunda Balé Pustaka anu harita loba medalkeun wawacan, di antarana Ciung Wanara (1939), Mundinglaya (1940), Ekalaya Palastra (1940), Asmarandhana (1942), jeung Goda Rancana (1942). Taun 1943 Salmun kaluar ti Balé Pustaka, terus pindah jadi pagawé luhur pamong praja di Banten, tapi balik deui ka Balé Pustaka (1948-1951). Karya-karya munggaran anjeunna nu medal ti Balé Pustaka, di antarana ngarang Padalangan Pasundan (1949), ngédit Mahabharata (1950), ngaropéa Wawangsalan Jeung Sisindiran karya Mas Adiwinata jeung Radén Bratakusumah jadi Sisindiran (1950), jeung ngarang Gogoda ka nu Ngarora (1951).

Nalika Fakultas Sastra UI muka mata kuliah basa Sunda, Salmun jadi dosén luar biasa taun 1951. Anjeunna getol pisan nalika Konperensi Basa Sunda di Bandung (1952) anu ngahasilkeun ngadegna Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS). Ampir dina kongrés-kongrés basa Sunda salajengna, Salmun salawasna ngadeudeul ku pamendak-pamendakna ngeunaan kamekaran basa Sunda.

Di Bogor, Salmun ngilu marajian sarta ngabantu medalna majalah Tjandra (1954), Manglé (1957), jeung Sari (1963). Dina majalah-majalah éta, anjeunna getol midangkeun karya-karyana anu mangrupa carita nyambung atawa bahasan ngeunaan sastra. Carita-carita nyambungna salajengna loba nu dibukukeun, di antarana baé Budah Cikapundung (1965), Angeun Haseum (1965), Villa Bati Nyeri (1966), jeung Néangan Bapa (1966).

Sakaluarna ti Balé Pustaka, Salmun jadi pagawé di Departemén Sosial nepi ka pangsiun.

Karya-karyana

Karya-karya sastra munggaran MA Salmun mimiti mucunghul dina wanda dangding jeung carpon anu dimuat dina Volksalmanak Soenda jeung kalawarta Parahiangan wedalan Balé Pustaka. Sanggeus éta, anjeunna ogé ngarang wawacan, gending karesmén, bahasan/éséy, roman, sajak, jsb. Bukuna anu munggaran medal nyaéta Moro Julang Ngaleupaskeun Peusing (1923) jeung Sungkeman Gelung (1928). Naskah gending anu dijieun dina mangsa awalna jadi pangarang, di antarana Mundinglaya, Kelenting Kuning, jeung Lénggang Kancana (sadayana taun 1933). Naskah gending Lénggang Kancana salajengna di-Indonésiakeun ku Armijn Pane (1934). Dina jaman sanggeus perang, Salmun nulis gending Arya Jalak Harupat anu nyaritakeun Oto Iskandar di Nata (1954).

Karya Salmun anu kacatet jeung kakumpulkeun aya 480 judul (1929-1967), kaasup anu ditulis dina basa Indonésia. Mun ditilik jenisna, nu 480 téh ngawengku 122 judul guguritan, 6 judul wawacan, sanjak 25 judul, carita pondok 103 judul, roman 7 judul, anékdot 26 judul, drama dangding jeung gending karesmén 5 judul, bahasan 172 judul, pangaweruh umum 6 judul, jeung buku pangajaran 8 judul.

Lian ti giat dina widang sastra, taun 1965 Salmun ngadegkeun Sakola Dalang di Bandung.

Pikeun pangéling-éling kana jasana, ngaran M. A. Salmun dijadikeun ngaran jalan di Bogor anu ngaran asalna Jalan Pabrik Gas.

Sumber rujukan Wikipedia :

Rachmat Iskandar (2006). Mengenal Lebih Dekat Bujangga MA Salmun

.

.

B.

Info lain :
http://indosastra.com/profil-sastrawan-dan-pujangga/m-a-salmoen/

.

.

C.
Kepustakaan Wayang karya MA Salmun :

” Ekalaya Palastra “
penerbit ?  – 1940

” Padalangan “
Balai Pustaka, 1961 – 328 halaman

.

buku PADALANGAN karya MA Salmun terbitan Balai Pustaka

buku PADALANGAN karya MA Salmun terbitan Balai Pustaka

.

” Dewaruci ”
Balai Pustaka, 1953 – 125 halaman
Diterbitkan kembali oleh :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979 – 68 halaman

Ebook ” Padalangan jilid 1. ” karya M A Salmun – 1961, 1986 – [buku pengetahuan wayang]


.

Buku PADALANGAN jilid 1 dalam bahasa Sunda karya MA Salmun.

Buku PADALANGAN jilid 1 dalam bahasa Sunda karya MA Salmun.

.

Data buku :

M A Salmun  “ Padalangan 1. “  ;  Jakarta  ; Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  ;  1986 = cetakan ke ?  ;  BP no.1508  ;  220 halaman  ;  gambar wayang  ;  foto wayang  ;  foto dalang  ;  Bahasa Sunda, di bagian depan ditulis pembukaan dan risngkasan isi buku dalam Bahasa Indonesia.

( Pernah diterbitkan oleh Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Jakarta pada tahun 1961 sebagai cetakan ke-2 terdiri dari 2 jilid. )

.

Buku dalam bahasa Sunda berisi pengetahuan tentang wayang dan pedalangan di Jawa Barat / Priangan. Termasuk buku yang sekarang sulit ditemui dalam khasanah kepustakaan pedalangan Sunda. Terima kasih kepada Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah yang sudah memilih buku ini untuk diterbitkan kembali pada tahun 1986 dan disebar luaskan ke perpustakaan sekolah dan Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan akan ada lagi kegiatan proyek semacam itu.

.

Untuk keperluan pembelajaran wayang dan untuk men-dokumentasi-kan serta memperpanjang umur kepustakaan, memudahkan dan memungkinkan lebih banyak orang membacanya ; Admin blog Wayang Pustaka 02 dengan niat nir laba meng-konservasi kepustakaan ini dengan cara memindainya menghasilkan file digital format PDF. File tersebut bisa Anda unduh secara gratis di alamat URL :

.

[ pemutakhiran 21 Maret 2014, penambahan alamat URL file konservasi yang bisa diunduh ] :

Bulan Maret 2014. Admin sudah berhasil meng-konservasi buku ini menjadi dua file PDF :

 

File pertama, halaman 001 s/d 100. Anda dapat mengunduh di alamat URL :
http://www.mediafire.com/view/3342garg356ge84/Padalangan_1-_MA_Salmun_001_100.pdf

 

File kedua, halaman 101 s/d 220. Anda dapat mengunduh di alamat URL :
http://www.mediafire.com/view/a59h5uuqdeyxv03/Padalangan_1-_MA_Salmun_101_220.pdf

.

[ akhit pemutakhiran 21 Maret 2014 ]

.

Contoh isi buku PADLANGAN jilid 1 karya MA Salmun

Contoh isi buku PADLANGAN jilid 1 karya MA Salmun

.

Hlm 81 Padalangan 1 MA Salmun cmprs

.

Dftr Isi Padalangan 1 MA Salmun cmprs

.

Pengantar 1 Padalangan 1 MA Salmun cmprs

.

Pengantar 2 Padalangan 1 MA Salmun cmprs

.

Pengantar 3 Padalangan 1 MA Salmun cmprs

.

Pengantar 4 Padalangan 1 MA Salmun cmprs

.

.