Posts Tagged ‘Iman Budhi Santosa’

Buku “ MANUSIA JAWA MENCARI KEBENINGAN HATI. Menuju Tata Hidup – Tata Krama – Tata Prilaku. “ karya Iman Budhi Santosa – 2013 – [buku falsafah hidup orang Jawa]


.

Sungguh sebuah kasunyatan yang tak terbantahkan, tragis sekaligus memilukan. Bahwa ketika Indonesia (termasuk tanah Jawa) telah menangi rejaning jaman (mengalami zaman dan kehidupan yang lebih baik), banyak orang justru tengah berada dalam kebingungan dan kegelapan. Nuraninya tertutup awan hitam, sehingga matahari, bulan, maupun bintang gemintang tak mampu memberikan penerangan dan pencerahan sama sekali. Akibatnya, langkah maupun perjalanan hidupnya senantiasa mengalami sasar-susur (kesasar atau tersesat), terus-menerus menyimpang dari angger-angger (aturan-aturan) dan wewaler (melanggar larangan). Tak henti-hentinya melanggar tata susila, menerjang norma-norma kemanusiaan, melecehkan hak asasi, dan tega menumbuhkembangkan angkara murka merajalela dimana-mana.

 

Hidup dengan senantiasa mengandalkan beningnya hati, sungguh bukan mudah. Karena terbukti dimana-mana banyak terjadi benturn dan malapedtaka karena ulah manusia sendiri. Artinya, ketika jutaan orang benar-benar berusaha memayu hayuning bawana (berbuat baik dengan memelihara kelestarian dan keindahan bumi seisinya) serta mewujudkan kehidupan yang tata tentrem kerta raharja (makmur, tertata, tenteram, aman, selamat, dan sejahtera), yang lain sibuk mengembangkan diri menjadi virus-bakteri demi meraih kepentingannya sendiri, demi memuaskan nafsu angkara murka yang telah tumbuh di seluruh pori-pori.

 

Semoga tulisan-tulisan dalam buku ini bermanfaat serupa lilin kecil dalam kegelapan di malam hari ketika listrik di seluruh kota dan kampung halaman kita mati.

 

Di atas adalah kutipan dari Kata Pengantar Imam Budhi Santosa di buku “ Manusia Jawa Mencari Keheningan Hati “.

.

.

Buku MANUSIA JAWA MENCARI KEBENINGAN HATI karya Iman Budhi Santosa

Buku MANUSIA JAWA MENCARI KEBENINGAN HATI karya Iman Budhi Santosa.

.

 

Data buku :

 

Imam Budhi Santosa ; “ MANUSIA JAWA MENCARI KEHENINGAN HATI. Menuju Tata Hidup – Tata Krama – Tata Prilaku. “ ; Yogyakarta ; penerbit Diandra Pustaka Indonesia ; Desember 2013 = cetakan pertama ; viii + 182 halaman ; ISBN 879-602-1612-05-7 ; Bahasa Indonesia.

 

 

Penerbit :

Diandra Pustaka Indonesia,
Jl. Kenanga 164, Sambilegi Baru Kidul,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Tel : 0274 – 4332233 , Fax : 0274 – 485222
email : diandra.penerbit@gmail.com
website : http://www.diandrabook.com , http://www.penerbitdiandra.com

FB : penerbit diandra
Twitter : @penerbitdiandra

.

.

Daftar Isi 1 buku MANUSIA JAWA KEBENINGAN HATI karya Iman Budhi Santosa.

Daftar Isi 1 buku MANUSIA JAWA KEBENINGAN HATI karya Iman Budhi Santosa.

.

Dftr Isi 2 Mencari Kebeningan Hati- Iman BS cmprs

.

 

Buku ” NGURI-URI PARIBASAN JAWI ” karya Iman Budhi Santosa – [falsafah hidup orang Jawa]


.

buku NGURI-URI PARIBASAN JAWI karya Iman Budhi Santosa

buku NGURI-URI PARIBASAN JAWI karya Iman Budhi Santosa

.

Atur Pambuka dening Penulis Buku.

 

Menawa disetitekake temenan, wiwit kuna makuna saben bangsa (suku bangsa) mesti duwe paribasan dhewe-dhewe. Jalaran apa sing diarani paribasan, bebasan, saloka, pepindhan, apa dene isbat, mujudake unen-unen kang gedhe pigunane tumrap katentremaning masyarakat. Dhek semana katiyasane paribasan meh madhani ayat-ayat hukum utawa undhang-undhang ing jaman modern iki. Paribasan prasasat dadi paugeraning urip, angger-angger, kaca benggala, tuntunan murih ayem tentrem lan slamet anggone padha urip bebrayan. Mula ora maido yen nganti tekan semono guna paedahe, awit unen-unen pancen dudu ukara kang remeh-temeh utawa tetembungan kang mung dadi kembang lambe. Gelem ora gelem kudu diakoni yen paribasan iku ngemot pitutur, pepeling, lan ajaran adiluhung kang tuwuh saka pathi sarining agama, kapitayan, kabudayan, budi pekerti, lan adat tata cara kang tansah diugemi dening masyarakate.

 

Dadi ora nggumunake yen saben tlatah ing Indonesia nyimpen paribasan nganti atusan utawa ewon cacahe. Contone pirang-pirang. Wong Batak duwe paribasan : “Na dongol ni andung do ahu, na siak panomuan”. Tegese : Sapa sing tansah nangisi kemiskinane, bakal nanggung kasangsaran sajege urip. Wong Sunda duwe paribasan : “Manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna”. Tegese : Manuk mabur jalaran swiwine, manungsa urip saka akal budine. Wong Bali duwe paribasan : “Yen metengin tebu, kayang I padang ko pikolihina”. Tegese : Yen ngelebi tebu, suket sakiwa tengene uga bakal antuk berkah. Paribasan Bali mau isa uga ateges : Pitutur kang sejatine mung ditujukake kanggo sing njaluk, uga bakal murakabi tumrap sapa wae sing gelem ngrungokake. Ing Makassar ana paribasan : “Kakbiliki riolong kalemmu napunna pakrisik, pakrisik tonji antu ri tauna”. Tegese : Jiwitan awakmu, yen kowe krasa lara, wong liya semono uga.

 

Ora beda karo bangsa-bangsa liyane, para leluhur ing tanah Jawa uga wis ora karuwan cacahe anggone nyiptakake paribasan. Mung wae, kegawa saka owah gingsire jaman, basa, penguripan, lan kabudayan, akeh unen-unen kasng saiki kesilep, dilalekake, lan tundhobe dadi ilang muspra, ora mantra-mantra yen dhek semana paribasan, bebasan, saloka, apadene pepindhan mau wis asung panyengkuyung tumrap karaharjaning bebrayan agung. Miturut Dalil Prawirohardjo kang nulis buku Paribasan lan kababar dening penerbit Spring Ngayogyakarta udakara taun 1950-an, ngandhakake menawa paribasan Jawa nate diklumpukake lan ditulis dening C. F. Winter Sr. kanthi irah-irahan Zamenspraken II. Buku mau diterbitake dening Johannes Muller ing Amsterdam taun 1858.

 

Sawise kamardikan (lan sajake nganti seprene) kaya-kaya buku ngenani paribasan sing ditu;is nganggo basa Jaw ora saya mundhak, nanging malah suda. Apamaneh sing gelem ngonceki sithik rong ithik piwulang pitutur kang kaiket dening endahing basal an rasa kang luwes mentes, anggitane para winasis sing wis padha kudu ring jaman kelanggengan mau. Pancen, kabudayan Jawa wis akeh owah jalaran iline kahanan. Nanging yen ditliti kanthi premati, akeh rasa piker, gregety pathet, kapitayan, solah bawa, sing isih ’ngenggoni Jawane”. Isih mrentul saka tuk sumber ajaran kejawen sing rumesep ing kapribadene dhewe-dhewe.

 

Buku kanthi irah-irahan Nguri-uri Paribasan Jawi iki sengaja ditulis kanthi pengarep-arep, muga bisa melu urun nglestarekake paribasan masu. Jalaran kudu diakoni yen sejatine akeh paribasan sing isih relevan, isih mathuk, isih murakabi yen ditrapake ing jaman saiki. Apamaneh akeh paribasan Jawa kang sejatine ngemot pitutur adiluhung kang isine padha karo paribasan liya ing Nuswantara.

 

Mula, kena diarani antarane wong Minang, Sunda, Jawa, Bali, Dayak, Bugis, Sasak, lan sateruse, sejatine nduweni pikiran lan kapitayane sing padha. Basal an carane ngiket wae sing beda, nanging pathi sarine uga dadi roh tumrap paribasan Jawa. Murih gamang dingerteni dening sanak kadang sanjabaning rangkah kang kurang damang menyang basa Jawa, werdine paribasan ing buku iki uga tinulis nganggo basa Indonesia. Ing pangangkah, kanthi cara mengkono luwih akeh kang maca saengga nggampangake trubuse unen-unen anyar kang bakal dari pager-wewaler tumrap wong Jawa modern ing wektu saiki.

 

Pungkasaning rembug, penulis ngaturake gunging panuwun marang penerbit Intan Pariwara kang wis mbabar buku iki lan nyebar menyang para maos kabeh. Kejaba saka iku, muga-muga buku ini uga bisa dadi srana tumrap para siswa SD, SMP, lan SMA, anggone nyinaoni basal an kasusastran Jawa. Dene ana tuna dungkape atur, ana kurang pepak dan trepe anggone ngonceki paribasan ing buku iki penulis nyuwun adunging pangapura.

 

 

Klaten, Juli 2010
Penulis ( Imam Budhi Santosa )

 

 

Di atas adalah Atur Pambuka ( Kata Pengantar ) dari Imam Budhi Santosa di buku “ Nguri-uri Paribasan Jawi “.

 

Data buku :

 

Imam Budhi Santosa ; “ NGURI-URI PARIBASAN JAWI. “ ; Klaten ; penerbit Intan Pariwara ; 2010 ; Bahasa Indonesia.

 

 

 

Info Penebit:

PT. Intan Pariwara,
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kotak Pos 111, Klaten 57438
Tel 0272 – 322441 , Fax : 0272 – 322607
email : intan@intanpariwwara.co.id

Layanan konsumen : 0272 – 3101515
email : cs@intanpariwara.co.id

.

.

Daftar Isi 1 buk NGURI-URI PARIBASAN JAWI karya Iman Budhi Santosa, penerbit Intan Pariwara.

Daftar Isi 1 buk NGURI-URI PARIBASAN JAWI karya Iman Budhi Santosa, penerbit Intan Pariwara.

.

Dftr Isi 2 Panguri Paribasan Jawi- Iman BS cmprs

.

Dftr Isi 3 Panguri Paribasan Jawi- Iman BS cmprs

Dftr Isi 4 Panguri Paribasan Jawi- Iman BS cmprs

.

 

 

Buku ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa – 2013 – (bagian 2 dari 4) – [ falsafah hidup orang Jawa ]


Bagian 2 dari 4.
.
Iman Budhi Santosa  ;  “ KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan “  ;  Yogyakarta  ;  Dipta  ;  September 2013 = cetakan pertama (edisi baru)  ;  ISBN : 978-602-255-297-0  ;  240 halaman  ;  bahasa Indonesia.

.

4.       Hukum, Keadilan, dan Kebenaran.

Bener Ketenger Becik Ketitik Ala Ketara,
Bolu Rambatan Lemah,
Denta Denti Kusuma Warsa Sarira Cakra,
Ngundhuh Wohing Pekerti,
Salah Mesthi Owah Bener Terus Nggejejer,
Sapa Teman Bakal Tinemu Sapa Salah Bakal Seleh,
Sing Goroh Growah,
Sura Sudira Jayaningrat Lebur dening Pangastuti,
Tebu Tuwuh Socane,
Wani Ngalah Luhur Wekasane,


5.      
Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan.

Blilu Tau Pinter Durung Nglakoni,
Darbe Kawruh Orang Ditangkarake Bareng Mati Tanpa Tilas,
Durniti Wiku Manik Retna Adi,
Durung Punjul Keselak Jujul Durung Pecus Keselak Besus,
Kebo Bule Mati Setra,
Kocak Tandha Lokak,
Murid Gurune Pribadi Guru Muride Pribadi Pamulangane Sengsarane Sesami Ganjarane Ayu lan Arume Sesami,
Ngelmu iku Kalakone Kanthi Laku,
Sinau Maca mawi Kaca Sinau Maos mawi Raos,
Wastra Lungsed ing Sampiran,
Yoga Angangga Yogi,


6.      
Kepercayaan dan Religiositas.

Agama Ageming Aji,
Eling Sangkan Paraning Dumadi,
Gusti Allah Ora Sare,
Kaineban Lawang Tobat,
Kridhaning Ati Ora bisa Mbedhah Kuthaning Pesthi,
Manungsa Winenang Ngudi Purba Wasesa ing Astane Gusti,
Ora Ana Kasekten kang Madhani Pepesthen Awit Pepesthen Ora Ana kang Bisa Murungake,
Siji Pesthi Loro Jodho Telu Wahyu Papat Kodrat Lima Bandha,

.

Buku ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa – 2013 – (bagian 1 dari 4) – [ falsafah hidup orang Jawa ]


.

Iman Budi Santosa  ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan “  ;  Yogyakarta  ;  penerbit Dipta  ;  September 2013 = cetakan pertama (edisi baru)  ;  ISBN : 978-602-255-297-0  ;  240 halaman  ;  bahasa Indonesia.

Alamat Penerbit :

DIPTA,
Sampangan Gg. Perkutut no.325-B,
Jl. Wonosari, Baturetno,
Banguntapan, Yogyakarta.

Tel : (0274) 4353776, 7418727
Fax : (02740 4353776

Email : redaksi_divapress@yahoo.com
Blog : www.blogdivapress.com
Website : www.divapress-online.com

.

" KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA - Kearifan dan Kebajikan " karya Iman Budhi Santosa

” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa

.

.

" KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA - Kearifan dan Kebajikan " karya Iman Budhi Santosa

” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa

.
.

Iman Budhi Santosa menyatakan bahwa apabila disimak, kekuatan nilai pesan yang terkandung dalam peribahasa tradisional masih banyak yang relevan sebagai landasan sikap dan perilaku, serta pembentukan budi pekerti di era modern dan global. Semua itu dalam rangka mencegah terjadinya “erosi kepribadian bangsa”.

Pendekatan penyajian Iman Budhi Santosa menarik karena, pertama, sekaligus mengelompokkan peribahasa tadi dalam kelompok-kelompok sikap atau perilaku manusia sehari-hari. Kedua, uraiannya diawali dengan menerjemahkan kata,  atau rangkaian kata, ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian memudahkan pembaca memahami kata maupun konteks dari peribahasa, serta memahami harapan dari peribahasa terkait dengan sikap atau perilaku di kehidupan manusia.

Informasi isi buku ini disajikan dalam empat bagian berturutan.
.
.
1.       Etika dan Tata Krama Pergaulan.

Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomonga Nganggo Waton.
aja ngomong waton (jangan asal berbicara), nanging ngomonga nganggo waton (tetapi, bicaralah dengan menggunakan patokan atau alasan yang jelas).

Aja Rumangsa Bisa, Nanging Bisa Rumangsa.
Ajining Dhiri Dumunung ing Lathi, Ajining Raga saka Busana.

Giri Lusi, Janma Tan Kena Ingina.
giri (gunung), lusi (cacing Tanah), janma (manusia), tan kena ingina (tidak boleh dihina)
Jangan gampang menghina orang yang tampak miskin / sederhana. Mungkin saja justru orang tersebut memiliki kemampuan setinggi gunung.

Manjing Ajur Ajer.
Ngono Ya Ngono, Ning Aja Ngono.
Tepa Slira.
Witing Tresna Jalaran saka Kulina.
Wong Jawa Nggone Semu, Sinamun ing Samudana, Sesadone Ingadu Manis.
.
.

2.       Hubungan Orang Tua dan Anak.

Anak Polah Bapa Kapradhah, Bapa Kesulah Anak Kapolah.
Cilik Diitik-itik, Bareng Gedhe Dipasang Benik.

Dikempit Kaya Wade, Dijuju Kaya Manuk.
dikempit kaya wade (dikempit seperti kain dagangan), dijuju kaya manuk (disuapi seperti [anak] burung.

Kacang Mangsa Ninggala Lanjaran.

Kencana Katon Wingka.
kencana (emas berlian), katon (tampak), wingka (pecahan gerabah).

Kebo Kabotan Sungu.
Kebo Nusu Gudel.

Lambe Satumang Kari Samerang.
lambe satumang (bibir setebal bibir tungku), kari semerang (tinggal se[tebal] batang padi)

Mikul Dhuwur Mendhem Jero.
Nandur Pari Jero.
.
.

3.       Hubungan Sosial, Kekerabatan, dan Gotong Royong.

Curiga Manjing Warangka, Warangka Manjing Curiga.
Dagang Tuna Andum Bathi.
Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata.
Dudu Sanak Dudu Kadang, Yen Mati Melu Kelangan.
Ing Ngarsa Sung Tuladha, ing Madya Mangun Karsa, Tut Wari Handayani.
Kaya Suruh, Lumah Kurebe Beda, Yen Gineget Padha Rasane.
Napihi Wong Kewudan.

Renggang Gula Kumepyur Pulut.
renggang (jarak yang renggang), gula (gula), kumepyur (mengkristal kecil-kecil atau lembut), pulut (getah yang lengket).
Erat sekali ; tidak terpisahkan.

Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah.
Sapa Luwih Ora Kena Muni Luweh.
Sepi ing Pamrih, Rame ing Gawe.
Susah Padha Susah, Seneng Padha Seneng, Eling Padha Eling, Pring Padha Pring.

Tega Larane Ora Tega Patine.
tega larane (tega sakitnya), ora tega patine (tidak tega atas kematiannya).
Gambaran eratnya ikatan persaudaraan di Jawa. Misal, meskipun antar saudara sering bertengkar namun kalau terjadi penderitaan mereka tetap akan saling menolong.

Tepung Ropoh Sambung Kalen.

.

Profil penulis : Iman Budhi Santosa.


Penulis Iman Budhi Santosa telah menulis banyak buku, antara lain – yang berkaitan dengan falsafah hidup orang Jawa dan wayang purwa Jawa :

” Profesi Wong Cilik “ ( 1999 )
” Dunia Batin Orang Jawa “ ( 2007 )
” Budi Pekerti Bangsa “ ( 2008 )
” Nasihat Hidup Orang Jawa “ ( 2010 )
Nguri-Uri Paribasan Jawi ( 2010 )
Saripati Ajaran Hidup Dasyat dari Jagad Wayang  ( 2011 )
Laku Prihatin, Investasi Menuju Sukses ala Manusia Jawa ( 2011 )
Spiritualisme Jawa. Sejarah, Laku, dan Intisari Ajaran ( 2012 )
Kitab Nasihat Hidup Orang Jawa – Kearifan dan Kebajikan ( 2013 – edisi baru )
MANUSIA JAWA MENCARI KEHENINGAN HATI. Menuju Tata Hidup – Tata Krama – Tata Prilaku. “  ( 2013 )

 

.

Profil Penulis IMAN BUDHI SANTOSA

Profil Penulis IMAN BUDHI SANTOSA

.

Profil2 Iman Budhi Santosa cmprs

.

Profil3 Iman Budhi Santosa cmprs

.

Profil Penulis IMAN BUDHI SANTOSA

Profil Penulis IMAN BUDHI SANTOSA

.

Profil penulis IMAN BUDHI SANTOSA

Profil penulis IMAN BUDHI SANTOSA

.

Buku “SPIRITUALISME JAWA. Sejarah, Laku, dan Intisari Ajaran.” – Iman Budhi Santosa – 2012.


.

falsafah Jawa, falsafah hidup orang Jawa, Spiritualisme Jawa, kejawen, budi pekerti orang Jawa, Serat Waraiswara, Serat Sasanasunu,Serat Bratasunu, Serat Wedhatama, Serat Nitisruti, Iman Budhi Santosa

.

Cuplikan :

…..

Jelas kiranya bahwa klaim dari para pengamat dan peneliti yang menilai kejawen merupakan sinkretisme antara Islam dengan nilai-nilai lama yang terdapat di Jawa, perlu sejenak direnungkan dan dikoreksi. Sebab,dalam sejaranya,orang Jawa tidak pernah melakukan upaya sinkretissasi. Orang Jawa hanyamelakukan”pembukaan diri”. Terbuka menyilahkan nilai dan ajaran dari mana pun datangnya ke Jawa, dan menerimanya (dalam arti menggunakannya) manakala dinilai berguna, bermanfaat bagi diri pribadi dan masyarakatnya.

 

Sekali lagi, Jawa bukan sebuah pabrik yang sengaja mencampur berbagai macam agama dan kepercayaan, kemudian memformulasikan, serta memprosenya untuk menghasilkan suatu produk baru. Spiritualisme Jawa benar-benar ibarat telaga seperti di-“sanepa”-kan para leluhur. Ia tidak memanggil ikan, lumut, maupun ganggang, hidup dalam habitatnya. Ia tidak menetapkan undang-undang “patembayatan” bagi setiap makhluk dan benda-benda yang berada disana. Ia hanya menampung, menerima dengan tangan dan hati terbuka setiap materi dan fenomena yang berasal dari mana pun juga. Maka, telaga itu pun tidak dapat diklaim sebagai milik ikan, milik ganggang, milik cacing, melainkan milik semua yang tinggal dan tumbuh berkembang di dalamnya.

 

Demikian pula halnya dengan dunia spiritualisme Jawa,atau kejawen. Ia harus dipahami sebagai media yang sangat terbuka dan tulus menerima berbagai nilai, sehingga nilai-nilai tadi benar-benar menjadi kulit daging orang Jawa.

…..

Buku SPIRITUALISME JAWA. SEJARAH, LAKU, DAN INTISARI AJARAN - Iman Budhi Santosa

Buku SPIRITUALISME JAWA. SEJARAH, LAKU, DAN INTISARI AJARAN – Iman Budhi Santosa

.

Data buku :

Iman Budhi Santosa  ” SPIRITUALISME JAWA. Sejarah, Laku, dan Intisari Ajaran. ”  ;  Yogyakarta  ;  Memayu Publishing  ;  September 2012  ;  ISBN : 978-607-97158-9-7  ;  264 halaman  ;  bahasa Indonesia.

.

Alamat penerbit :

Memayu Publishing,
Jl. Monggang Wetan no.1, Monggang, Pendowoharjo,
Sewon, Bantul,
Yogyakarta.
Tel : 085727346195
Email : penerbitgelar@gmail.com

.

Buku SPIRITUALISME JAWA - Iman Budhi Santosa

Buku SPIRITUALISME JAWA – Iman Budhi Santosa

.

Buku “Laku Prihatin” karya Iman Budi Santosa, 2011.


Buku Laku Prihatin, Iman Budi Santosa, penerbit Memayu Publishing, falsafah hidup orang Jawa, budi pekerti orang Jawa, kebudayaan Jawa.


 


Di toko buku Admin menemukan buku di bawah ini. Meskipun bukan buku wayang murni, tetapi kandungan buku juga ada cerita wayang yang dipakai sebagai contoh, serta menurut Admin isi dan bahasa buku ini memikat, sangat bernuansa Jawa, maka Admin mencoba berbagi info tentang buku ini. Mohon maaf Admin tidak bisa menyediakan file digital nya karena buku ini masih bisa Anda beli di toko buku atau langsung dari penerbit.

 

 

Data buku :

Iman Budi Santosa ; “ LAKU PRIHATIN. Investasi Menuju Sukses Ala Manusia Jawa. “ ; Yogyakarta ; Memayu Publishing ; Maret 2011 = cetakan pertama ; 202 halaman ; bahasa Indonesia ; ISBN 978-602-971-587-3 .

 

Alamat penerbit : Memayu Publishing, Mongga Wetan RT 36 Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta ; Telepon (0274) 824 9440 ; email : penerbitgelar@gmail.com .

 

 

Admin membaca di kata pengantar buku ini maksud penulisan oleh penulis buku ini , yang sudah demikian jelas mengantar calon pembaca mengetahui cakupan materi buku ini. Dan penulisnya menyusun buku ini dengan kata-kata dan kalimat yang memikat.

 

 

Kata Pengantar Penulis buku ini :

 

Dunia kebudayaan Jawa memang unik dan menarik, Meskipun berulangkali dikaji, dibedah, ditafsirkan, tetap masih menyimpan banyak fenomena yang menantang untuk didekati sedekat dan secermat mungkin, sehingga buah-tuahnya dapat dipetik dan dikemas menjadi sajin mirunggan untuk sidang pembaca sekalian. Misalnya, mengenai seluk-beluk laku prihatin yang terus menggejala dan menampakkan keberadaannya serupa bianglala yang menyertai kehidupan orang Jawa dari masa ke masa.

 

Dalam konteks laku prihatin, ada pemeo, wong Jawa gedhe tapane. Orang Jawa besar laku tirakatnya. Sementara ada  unen-unen atau peribahasa lain yang juga melegenda : urip mung mampir ngombe (hidup hanya mampir minum). Selintas dua peribahasa ini terkesan paradoks, atau bertentangan. Jika hidup ibarat mampir minum, untuk apa menjalani laku prihatin (tirakat) segala ? Jika hidup hanya “sebentar”, mengapa orang Jawa sibuk memperbaiki moral akhlak, sikap perilaku, serta budi pekerti, hingga memperbanyak amal ibadahnya di dunia ?

 

Inilah salah satu kesunyatan menarik yang terdapat dalam bunga rampai kehidupan manusia Jawa. Walaupun pada sisi tertentu seakan menganggap remeh dan singkat kehidupan ini, tetapi pada sisi lain mereka justru menunjukkan kesungguhan di dalam melakoni kehidupan dan menatanya hingga dimensi-dimensi yang paling kecil dan muskil pada hidup kesehariannya.

 

Gambaran selintas ini mengisyaratkan bahwa laku tirakat (prihatin) bagi orang Jawa bukan dikerjakan secara asal-asalan, insidental, sejam dua jam, sehari dua hari, tetapi sepanjang hidupnya. Selama hidup, manusia Jawa cenderung mengolah cita-citanya berlandaskan laku prihatin yang tidak pernah berhenti, karena sukses yang didambakan adalah sukses dunia dan akhirat.

 

Buku ini berusaha menyajikan realitas tadi, sebagai pisungsung kepada zaman, peradaban, dan kemanusiaan. Sumangga dikedhapi, silakan dinikmati dan dicerna dengan semangat tukar kawruh demi meningkatkan wawasan dan kearifan. Sebab, di dunia (sebagaimana pandangan orang Jawa) ada banyak jalan bersilangan, kebak rubeda maneka warna, bener durung mesthu pener, salah durung mesthi kalah, becik bisa kuwalik. Maka dari itu, untuk lolos dari ribuan permasalahan yang membelit kehidupan modern di masa kini, ada baiknya menelaah kembali warisan dan wulang-wuruk jagad Jawa, termasuk laku prihatinnya yang menyejarah. Semoga ada sejumput wewarah yang dapat memberikan pepadhang dan pepeling dalam menempuh dan menyukseskan hidup kita ke depan.

 

Iman Budi Santosa – penulis buku ini.

 

 

 

Mungkin masih banyak pendapat orang bahwa laku prihatin tersebut identik dengan paham kejawen yang berkonotasi paham / aliran kepercayaan kepada Tuhan. Padahal sebetulnya tidaklah demikian. Laku prihatin bisa bersinggungan dengan siapa saja.

 

Dalam buku ini juga diceritakan beberapa contoh laku prihatin di dalam cerita wayang. Kita semua menyetujui bahwa di dalam cerita wayang banyak cerita moral atau budi pekerti. Dan tentunya ; kalau kita sependapat dengan ungkapan moral dan budi pekerti tersebut ; ada baiknya kalau kita meneladaninya di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari.

 

Di bawah ini Admin tuliskan contoh kisah wayang dalam buku tersebut (hanya yang wayang) , sebetulnya ada juga contoh kisah dari sejarah Jawa atau legenda Jawa.

 

  1. 1.       Kisah Cupu Manik Astagina (Ramayana)
  2. 2.       Kisah Rahwana Bersaudara (Ramayana)
  3. 3.       Kisah Dewi Kekayi (Ramayana)
  4. 4.       Kisah Pandawa Dalam Pembuangan (Mahabharata)
  5. 5.       Kisah Bambang Ekalaya (Mahabharata)
  6. 6.       Kisah Begawan Ciptoning (Mahabharata)
  7. 7.       Kisah Yuyutsu, Durmuka, dan Drestaketi (Mahabharata)
  8. 8.       Kisah Bima dan Dewaruci (Mahabharata)

 

Penulis banyak memakai istilah, peribahasa, kalimat petuah dalam bahasa aslinya , bahasa Jawa ; oleh karenanya sangat terpuji bahwa penulis menyediakan Glosari (semacam kamus atau arti istilah, peribahasa atau kalimat petuah tadi). Ini sangat berguna, tidak hanya untuk bukan penutur Jawa, bahkan bagi penutur Jawa sehari-hari sekedarnya yang kurang paham bahasa Jawa lebih dalam.


Ternyata sebelum buku ini terbit penulis sudah menuliskan buku lain dan telah terbit ; yang juga berkaitan dengan falsafah atau budi pekerti orang Jawa ; yaitu Profesi Wong Cilik (1999) , Dunia Batin Orang Jawa (2007) , Budi Pekerti Bangsa (2008) dan Nasihat Hidup Orang Jawa (2010). Wah, kita perlu blusak-blusuk lagi ke toko buku atau berselancar di internet untuk mencari buku-buku judul lainnya itu.

 

***

 

Bagi pengunjung yang baru pertama kali berkunjung, atau yang belum terlalu tahu isi blog ini sebelumnya , Admin sajikan beberapa info tentang buku atau ebook terkait info di atas , yang buku atau file digital nya sudah ada tersaji di blog Wayang Pustaka :

Klik disini

[ sedang dipersiapkan ]

 

 

Salam dari Admin,

Budi Adi Soewirjo,

Ditulis di Pejaten, Jakarta Selatan

01 Pebruari 2012 ; 21:00 wib.