Posts Tagged ‘Mahabharata Kawedar’

Ebook ” Mahabharata Kawedar no 09 September 1938. ” karya Soetarta Hardjawahana R.M. – 1938 – [ebook cerita wayang]


.

Mahabharata Kawedar no 09 September 1938

.

ebook cerita wayang " Mahabharata Kawedar no 09 September 1938 " karya Soetarta Hardjawahana R.M.

ebook cerita wayang ” Mahabharata Kawedar no 09 September 1938 ” karya Soetarta Hardjawahana R.M.

.

.

 

Buku ini merupakan terbitan serial berkala setiap bulan satu terbitan. Data buku ini :

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 09 Taoen III, September 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 241 s/d 270.

.

Di dalam buku ini diceritakan juga satu lakon wayang purwa berjudul Pejahipun Sang Kangsa. Cuplikannya sebagai berikut :

Cariyos Ringgit Purwa , Pejahipun Sang Kangsa.

Wontenipun ing dalem cariyos padalangan, sang Kangsa punika beda kaliyan ingkang kawursita ing buku Mahabharata. Ing dalem cariyos padalangan ringgit purwa ingkang kalampah ing tanah Jawi, kasebutaken manawi sang Kangsa punika putranipun Prabu Basudewa nata ing Mandura, ananging saestunipun sanes putranipun Sinuwun Mandura wau piyambak. Wondene nalaripun makaten. Sang Dewi Maerah nenggih salah satunggaling garwanipun Prabu Basudewa, sang dewi kacidra ing resmi dening sawenehing yaksaraja nama Prabu Gorawangsa. Sareng Prabu Basudewa uninga, Dewi Maerah kadhawuhan nyedani. Sasampunipun sarembag kaliyan para parampara tuwin para sepuh, kalampahan Dewi Maerah kabekta dating wana badhe dipun lunasi dening Raden Arya prabu arinipun Sri Narendra. Ananging sarawuhipun ing wana, tetela bilih sang dewi ambobot, pramila boten saestu dipun lunasi sanalika wau, ngentosi menawi jabang bayi sampun lahir. Sareng sampun dumugi lekipun, Dewi Maerah ambabar putra miyos kakung nenggih sang Kangsa punika, tembenipun Prabu Basudewa kapeksa angaken putra. Dene Dewi Maerah kasupen punapa kadospundi, lajeng boten dipun sedani.

Prabu Basudewa kaguingan putra tiga. Ingkang sepuh kakung akekasih sang Kakrasana nenggih Wasi Jaladara, asarira gagah prakosa sembada lan kaprawiran sarta kakendelanipun, tur warninipun bagus, kulitan jene semu pethak, sumbaga wirotama teguh timbul madal salwiring braja, dasar kekasihipun Jawata, sarayanipun Dewa, diwasanipun jumeneng nata ing Mandura lumungsur kaprabonipun rama, ajejuluk Prabu Baladewa, dahat kineringan sasaminipun ratu ing bumi.

Putra ingkang angka kalih ugi kakung, akekasih Raden Narayana nenggih Danardana utawi sinebut Kresna, bagus warninipun, sarira cemeng mulus trus ing balung sungsum, ambaranyak sumunar wadananipun anelahi. Satuhu Raden Narayana tiutisanipun Hyang Wisnu Batara. Hyang Wisnu kacariyos binelah panitisipun dating Kresna lan Arjuna, upami sekar lan sarinipun utawi latu lan urubipun. Sekaripun Arjuna, sarinpun Kresna. Latunipun Danardana, urubipun Danajaya. Upami satu lam rimbagan, upami suruh lumah tuwin kurebipun sinawang sanes ingkang warni, ginigit tunggil raosipun. Pranyata Raden Narayana kekasihing Jawata Minulya. Diwasanipun jumeneng nata binatara anyakrawati ing praja Dwarawati, ajejuluk Prabu Padmanaba nenggih Sri Harimurti, satuhu Hyang Kesawa sawantah.

Putra ingkang angka tiga putri akekasih Retna Dewi Wara Sumbadra nenggih Endang Bratajaya utawi Endang Panalika, ugi kasebut Rara Ireng, putri pinunjul ing jagad tanpa timbang. Satuhu Dewi Wara Sumbadra titisanipun Dewi Sri, pramila tetep dados memanikipun sagung putri ing tribawana. Diwasanipun kagarwa ing satriya Madukara Raden Janaka.

dan seterus nya …

.

Untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan wayang. Buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital ber format PDF. Anda bisa mengunduh gratis di alamat URL :
http://www.4shared.com/office/dU0Y-47lce/Mhbrt_Kawedar_No_09_Sep_1938.html

.

.

Hlm 258 MK no09 Sep 1938 cmprs

.

Hlm 259 MK no09 Sep 1938 cmprs

.

 

Ebook ” Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938. ” karya Soetarta Hardjawahana R.M. – 1938 – [ebook cerita wayang]


.

Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938

.

ebook cerita wayang " Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938 " karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

ebook cerita wayang ” Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938 ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

.

.

Buku ini terbit pada bulan Agustus 1938 sebagai terbitan nomor 8 di tahun ke 3 penerbitan serial buku terbit berkala ini. Data buku nya :

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 08 Taoen III, Agustus 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 211 s/d 240.

Selain serial cerita Mahabharata , di dalam buku ini penulis memberi wejangan pertama tentang :

“ Pamarsudinipun Tiyang Sepuh Dhateng Atmaja. “

Kawursita ing dalem dongeng Mahabharata boten namung saweg sapisan punika kemawon sang Maha Resi Narada angrawuhi para kadang Pandawa, prelu paring pangandikan-pangandikan tuwin piwulang-piwulang ingkang kalangkung maedahi. Nadyan silih sang Nata Prabu Puntadewa punika kacariyos satunggaling Narendra mahambeg Wiku, ing padalangan ringgit kakocapaken trus putih getihe, inggih punika saking sukcining panggalihipun sang nata ngantos kacariyosaken rahipun pethak, lila legawa ing dunya, sadaya rajabrananipun suka lila kadanakna dating tiyang sanes, malah limraha makaten jiwanipun kapareng kangge nambak umuripun liyan, dasar lembah manah alus ing budi, sukci tan kalepetan ing dosa, suprandene saben-saben sang Nata tansaha dipun rawuhi sang Maha Resi Narada sarta dipun pangandikani kathah-kathah ingkang ateges memulang dating sang Prabu murih saya tambah sukcining pambekanipun.

Dongeng cariyos kasbut nginggil yektinipun ugi mengku kajeng angsung pitedah, kadospundi pamresudinipun tiyang sepuh dating atmajanipun ingkang dahat dipun tresnani. Sanadyan atmaja punika sampun tetela ing kapinteran, kawasisan, kalantipan miwah alus tuwin luhur pambekanipun, ewadene tiyang sepuh ingkang tresna saha asih dating anak temtu boten kendhat anggenipun taksih kedah mumulang lan mituturi, mamrih kawilujenganipun atmaja wau. Siang dalu pun anak boten kendhat tansah dipun serap-serapaken dating kautaman sarta supados tebih saking watak kanisthan, ing tembe dadosa tiyang ingkang luhur budinipun, tetep ing dharma, minangka pangayomanipun bebrayan, Makaten tandukipun tiyang sepuh ingkang tuhu asih dhateng atmajanipun kanthi lampah ingkang samestinipun.

Beda sanget kaliyan lekasipun bapa ingkang sih katresnanipun dhateng anak boten mawi landesan pangawikan ing saleresipun, ngantos katresnanipun wau asipat welas tanpa alis, karana ing sakajeng-kajengipun anak naming tansah tinurut, boten nate dipun leresaken samasa wonten tindak-tandukipun ingkang boten mapan utawi ingkang cengkah kaliyan kautaman, boten pisan-pisan dipun pambengi manawi wonten niyatipun anak ingkang murang kasusilan, satemah pun anak saya dangu saya tambah andaluya wewatekanipun ingkang boten leres, wekasan ing tembenipun dados wisunanipun jagad.

dan seterusnya …

Kemudian wejangan ke 2 adalah tentang : “ Bebayanipun Kabingahan, Samasa Tiyang Boten Pratitis Panampinipun. “ . Dilanjutkan dengan wejangan ke 3 : “ Pamarsudi Dhateng Weda, Kasoesastran, Kasoegihan, Tuwin Palakrama. “ dan dua wejangan lain lagi.

 

 

Admin blog wayang pustaka sudah meng konservasi buku ini menjadi file digital format PDF untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan lama tentang wayang. Anda bisa mengunduh gratis file digital tersebut di alamat URL :
http://www.4shared.com/office/tKRWQB72ba/Mhbrt_Kawedar_No_08_Ags_1938.html

.

.

Hlm 218 MK no08 Ags 1938 cmprs

.

Hlm 219 MK no08 Ags 1938 cmprs

.

 

Ebook ” Mahabharata Kawedar no 04 Maret 1938 ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana – 1938 – [ebook cerita wayang]


.

Mahabharata Kawedar no 04 Maret 1938

.

Ebook serial cerita wyang " Mahabharata Kawedar no 04 April 1938. " karya R.M. Soetarta Hardjawahana

Ebook serial cerita wyang ” Mahabharata Kawedar no 04 April 1938. ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana

.

Buku serial cerita Mahabharata yang terbit sebulan sekali. Saat ini adalah terbitan bulan April 1938 :

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 04 Taoen III, April 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 211 s/d 240.

.

Cuplikan wejangan di buku ini :

Menggah kawontenanipun alam gangsal, kapetang wiwit alan wadhag ngantos dumuginipun alam budhi punika sajatosipun alam-alam ingkang kathah sanget sambekalanipun, kathah sanget bebayanipun, jalaran inggih wonten ing alam-alam kasbut nginggil punika wiwitipun tuwuh raosing gesang ingkang angrumaosi pepisahan. Tuwuhipun pangraos pepisahan lajeng anjalari tumimbulipun kamelikan, wekasan kamelikan wau saya andadra dados angkara. Wondene raos angkara punika adakan sanget lajeng ambabar cecongkrahan tanpa wates. Pramila lajeng dipun gambaraken kadidena papan ingkang dipun dunungi ing bajul ageng tur karem mangsa janma.

….. dan seterusnya …..

Buku terbitan 1938 ini , sebagai buku lawas , sudah dikonservasi keberadaannya menjadi file digital format PDF , serta di “ share “ di alamat URL ini :
http://www.4shared.com/office/1YWeyEqIce/Mhbrt_Kawedar_No_04_Apr_1938.html

.

.

" Mahabharata Kawedar no 04 April 1938 " karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

” Mahabharata Kawedar no 04 April 1938 ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

.

Hlm 103 MK no04 Apr 1938 cmprs

.

 

Ebook “ Mahabharata Kawedar no.3 Taoen ka III Maart 1938 “ – RM Soetarta Hardjawahana – 1938 – [ ebook cerita wayang ]


.

Buku serial terbit berkala sebulan sekali MAHABHARATA KAWEDAR no.03 Maret 1938 karya RM Soetarta Hardjawahana

Buku serial terbit berkala sebulan sekali MAHABHARATA KAWEDAR no.03 Maret 1938 karya RM Soetarta Hardjawahana

.

R.M. Soetarta Hardjawahana  ;   “ Mahabharata Kawedar no.3 Taoen ka III Maart 1938  “. Kalawarti Woelanan medal saben tanggal 1 woelan Walandi. Redactie Administratie p/a R.M. Soetarta Hardjawahana. Timoeran – Solo  ;  halaman 61 ~ 90  ;  bahasa Jawa  ;  gambar wayang.

Buku tipis ini merupakan buku cerita wayang Mahabarata yang terbit berkala sebulan sekali. Dalam setiap buku, selain cerita wayang Mahabarata, juga disisipi petuah yang berkaitan dengan cerita episode yang bersangkutan.

.

Konservasi buku ini, untuk tujuan study wayang, dalam bentuk file digital format PDF bisa Anda unduh secara gratis di alamat ini :
http://www.4shared.com/office/1WfvAkXO/Mahabharata_Kawedar_1938_no_03.html

.

.

Dalam terbitan bulan ini, sisipan petuahnya tentang : Wadjibipoen satrya kedah wani angorbanaken sarira, minangka bebantening lekasipoen ingkang mamrih dateng karahajoning bebrajan agoeng.

.

Wadjibipoen satrya kedah wani angorbanaken sarira, minangka bebantening lekasipoen ingkang mamrih dateng karahajoning bebrajan agoeng.

Wadjibipoen satrya kedah wani angorbanaken sarira, minangka bebantening lekasipoen ingkang mamrih dateng karahajoning bebrajan agoeng.

.

Cnth2 Mahabharata Kawedar 03 1938 Mar cmprs

.

Siapakah Penulis RM Soetarta Hardjawahana ?


Admin belum mempunyai data mengenai penulis RM Soetarta Hardjawahana yang telah menulis dan menerbitkan sendiri serial cerita wayang Mahabharata berupa buku tipis terbit sebulan sekali di rentang waktu tahun 1937 sampai dengan pertengahan tahun 1950 an.

Ebook ” Mahabharata Kawedar 1938 no.1 Januari ” – RM Soetarta Hardjawahana – [ cerita wayang ]


Lanjutan berikutnya dari serial cerita wayang Mahabharata terbitan Surakarta tahun 1938.

Dalam edisi bulan ini disisipi petuah tentang “ Wewadining
Kodrat Ingkang Sumimpen ing Dalem Sesambetanipun Anak Kaliyan Bapa Utawi Biyung

.

“ Wewadining Kodrat Ingkang Sumimpen ing Dalem Sesambetanipun Anak Kaliyan Bapa Utawi Biyung “

“ Wewadining Kodrat Ingkang Sumimpen ing Dalem Sesambetanipun Anak Kaliyan Bapa Utawi Biyung “

.

“ Wewadining Kodrat Ingkang Sumimpen ing Dalem Sesambetanipun Anak Kaliyan Bapa Utawi Biyung “

“ Wewadining Kodrat Ingkang Sumimpen ing Dalem Sesambetanipun Anak Kaliyan Bapa Utawi Biyung “

.