Posts Tagged ‘Yatna Yuwana Lena Kena’

Buku ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa – 2013 – (bagian 3 dari 4) – [ falsafah hidup orang Jawa ]


Bagian 3 dari 4.
.
Iman Budhi Santosa  ;  “ KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan “  ;  Yogyakarta  ;  Dipta  ;  September 2013 = cetakan pertama (edisi baru)  ;  ISBN : 978-602-255-297-0  ;  240 halaman  ;  bahasa Indonesia.

.

7.       Kewaspadaan dan Instrospeksi.

Aja Nguthik Uthik Macan Turu,
Bathok Bolu Isi Madu,
Beras Wutah Arang Mulih Menyang Takere,
Embat-Embat Clarat,
Emprit Abuntut Bedhug,
Gecul Kumpul Bandhol Ngrompol,
Kapengkok Pager Suru,
Kayu Watu Bisa Krungu Suket Godhong Duwe Mata,
Kebat Kliwat Ngangsa Marakake Brahala,
Kebo Gupak Ajak-Ajak,
Kemladheyan Ngajak Sempal,
Kesandhung ing Rata Kebentus ing Tawang,
Kriwikan Dadi Grojogan,
Kuntul Diunekake Dhandhang Dhandhang Diunekake Kuntul,
Mburu Uceng Kelangan Deleg,
Melik Nggendhong Lali,
Mungsuh Mungging Cangklakan,
Pidak Sikil Jawil Mungkur,
Sabegja-begjane Wong kang Lali Luwih Begja kang Eling Lawan Waspada,
Sadawa-dawane Lurung Isih Dawa Gurung,
Sarik Dalan Nyandhung Watang,
Sedhakep Angawe-awe,
Tekek Mati ing Ulone,
Welas Temahan Lalis,
Yatna Yuwana Lena Kena,

 

8.       Membangun Moral, Alhlak, dan Kepribadian.

Aja Dumeh,
Angkara Gung ing Angga Anggung Gumulung,
Bener Luput Ala Becik Begja Cilaka Hamung saking Badan Priyangga,
Berbudi Bawa Leksana,
Durung Menang Yen Durung Wani Kalah Durung Unggul Yen Durung Wani Asor, Durung Gedhe Yen Durung Wani Cilik,
Narima ing Pandum,
Ora Keras Yen Keris Ora keris Yen Keras,
Rumangsa Melu Handarbeni Wajib Hangrukebi Mulat Sarira Hangrasa Wani,
Sugih Tanpa Bandha Digdaya Tanpa Aji Nglurug Tanpa Bala Menang Tanpa Ngasorake,
Trima mawi Pasrah Suwung Pamrih Tebih Ajrih Langgeng Tan Ana Susah Tan Ana Seneng Anteng Mantheng Sugeng Jeneng,

 

9.       Rezeki dan Mengatur Ekonomi.

Aja Njagakake Endhoge Blorok,
Aja Turu Awan Mundhak Dadi Kancane Setan,
Aja Ngothongake Genthong Kendhi,
Ana Barang Ana Rega Wong Urip Kudu Wani Rekasa,
Ana Dhaulate Ora Ana Begjane,
Ana Dina Ana Upa Ora Obah Ora Mamah,
Ana Sethithik Dipangan Sethithik,
Gemi Nastiti Ngati-ati,
Kegedhen Empyak Kurang Cagak,
Opor Bebek Mentas saka Awake Dhewek,
Sapa Ubet Bakal Ngliwet,
Thenguk-thenguk Nemu Kethuk,
Tuking Boga saka Nyambut Karya,
Tuna Satak Bathi Sanak,
Utha-uthu Golek Selaning Garu,

.